زبان آموزی به افراد کم شنوا - خانم دکتر جاراللهی

مشاوره شنوایی شناسی - دکتر جاراللهی

اخلاق حرفه ای در شنوایی شناسی. خانم روزبهانی

ارزیابی پایه شنوایی 2. دکتر رهبر- خانم روزبهانی

ارزیابی های سیستم دهلیزی- دکتر احدی

آزمون های رفتاری سیستم شنوایی مرکزی -دکتر احدی

اندازه گیری های آکوستیک. دکتر احدی و دکتر حدادزاده

تربیت شنوایی.دکتر جاراللهی

زبان آموزی به افراد کم شنوا. دکتر جاراللهی

زبان تخصصی. دکتر جلائی - دکتر معارف وند

سمعک در جمعیت های نوزادان و سالمندان و خاص. دکتر حدادزاده- دکتر صادقی جم

شنوایی شناسی بالینی- دکتر جلائی

سایکواکوستیک . دکتر ثامنی

مبانی توانبخشی شنوایی-دکتر جاراللهی- آقای نجف پور

مشاوره شنوایی شناسی. دکتر جاراللهی

گسیل های صوتی گوش- دکتر مظاهر یزدی

ادبیات فارسی -مهین ساعدی

آناتومی و فیزیولوژی دستگاه شنوایی و تعادل - دکتر صادقی جم

بیماری های کودکان - دکتر مظاهر یزدی

تربیت شنوایی -دکتر فرنوش جاراللهی

شنوایی شناسی صنعتی -دکتر نریمان رهبر

فیزیک صوت -دکتر معارف وند

بیماری های گوش گلو و بینی -دکتر پور بخت - دکتر میر صالحی

زبان تخصصی - دکتر صادقی جم

شنوایی شناسی صنعتی- دکتر رهبر

طرح دوره سایکواکوستیک- دکتر ثامنی

اندازه گیری های اکوستیک ایمیتانس - دکتر حدادزاده

سمعک و کمک افزار های شنوایی و ارتباطی در شیرخواران- کودکان-سالمندان و گرو ه های خاص -دکتر حداد زاده - دکتر صادقی جم

طرح درس ارزیابی پایه - دکتر رهبر

Template settings