استاتیک ارتز و پروتز. دکتر سنجری

بافت و آسیب شناسی. گفتاردرمانی. دکتر وثاقی

بافت شناسی. فیزیوتراپی. دکتر وثاقی

بیماری های مغز و اعصاب. فیزیوتراپی. دکتر عزیزی

ژنتیک و چشم. بینایی سنجی. دکتر عزیزی

ژنتیک. گفتاردرمانی. دکتر عزیزی

ژنتیک. فیزیوتراپی. دکتر عزیزی

طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر. ارتز و پروتز. دکتر سنجری

فیزیک .فیزیوتراپی. دکتر سنجری

فیزیولوژی اعصاب - کاردرمانی. دکتر عزیزی

فیزیولوژی عصب عضله . ارتز و پروتز. دکتر عزیزی

فیزیولوژی عمومی .بینایی سنجی. دکتر عزیزی

فیزیولوژی عمومی. کاردرمانی. دکتر عزیزی

فیزیولوژی عمومی. فیزیوتراپی. دکتر عزیزی- دکتر وثاقی

فیزیولوژی و نوروفیزیولوژی .شنوایی شناسی. دکتر مظاهر- دکتر وثاقی

فیزیولوژی و نوروفیزیولوژی دستگاه گفتاری. گفتاردرمانی. دکتر عزیزی-دکتر وثاقی

رادیولوژی - فیزیوتراپی - دکتر وثاقی

آسیب شناسی عمومی بینایی سنجی - دکتر وثاقی

فیزیوتراپی در بیماری های تنفسی - دکتر وثاقی

آسیب شناسی عمومی فیزیوتراپی - دکتر وثاقی

بیماری های داخلی - کاردرمانی - دکتر عزیزی و دکتر وثاقی

فیزیولوژی عصب و عضله - فیزیوتراپی - دکتر عزیزی و دکتر وثاقی

فیزیولوژی اعصاب - بینایی سنجی - دکتر عزیزی

ژنتیک - فیزیوتراپی - دکتر عزیزی

Template settings