دکتر بهنام حاجی آقایی (مدیر گروه )

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تدریس و تحقیق:ارتوز و پروتز

ایمیل: hajiaghaei.b@iums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۲۵۳

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

 

دکتر مریم جلالی 

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تدریس و تحقیق: ارتوز- آنالیز راه رفتن- کینزیولوژی- بیومکانیک

ایمیل : jalali.m@iums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: 266
CV

لینک سامانه علم سنجی

 

 

دکتر علیرضا خاقانی

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تدریس و تحقیق:ارتوز و پروتز- پروتزهای زیبایی

ایمیل: khaghani.a@iums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۲۶۹

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

دکتر حسن سعیدی

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تدریس و تحقیق:ارتوز و پروتز- کفش طبی- دیابت

ایمیل: saeedi.h@iums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۲۵۴

CV

لینک سامانه علم سنجی

دکتر بهشید فرهمند

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تدریس و تحقیق: ارتوز- پروتز، آمار و روش تحقیق

ایمیل: farahmand.b@iums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۲۶۳
CV

لینک سامانه علم سنجی

 

دکتر طاهر بابائی

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تدریس و تحقیق:ارتوزهای ستون فقرات- ارتوزهای جمجمه- کینزیولوژی و بیومکانیک- پروتز

ایمیل: babaee.t@iums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۲۶۷
CV

لینک سامانه علم سنجی

 

 

دکتر فاطمه آزادی نیا

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تدریس و تحقیق:ارتوزهای ستون فقرات، پروتز، کنزیولوژی و بیومکانیک

ایمیل: azadinia.f@iums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: 264

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

 

 

 دکتر معصومه باقرزاده

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تدریس و تحقیق:ارتوز، پروتز، آمار و روش تحقیق

ایمیل: bagherzadecham.m@iums.ac.ir

تلفن: 2-22228051  داخلی 265

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

 

اساتید سابق گروه

 

 

دکتر مجتبی کامیاب

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تدریس و تحقیق: ارتوزهای پیشرفته- ارتوزهای ستون فقرات- گیت- بیومکانیک و کینزیولوژی

ایمیل: kamyab.m@iums.ac.ir

 

 

مهندس محمدعلی جوانشیر

مرتبه علمی: مربی

زمینه تدریس و تحقیق:ارتوز و پروتز- پروتزهای زیبایی- مدیریت- فیزیولوژی

ایمیل: javanshir.m@iums.ac.ir

 

 

 

استاد علی اکبر کاملی

 مرتبه علمی : پدر کفش طبی ایران 

تنظیمات قالب