فهرست اسامی اعضای هیئت اجرایی پایش، ارزشیابی و نظارت دانشکده علوم توانبخشی

 

  آقای دکتر حسن حدادزاده نیری  - معاون اداری و مالی

 

    خانم دکتر فرنوش جاراللهی  - مسئول کمیته اعتباربخشی

 

   خانم دکتر مریم شهابی - کارشناس کمیته اعتباربخشی

 

    خانم راضیه بذرگر - رئیس امور اداری

 

    آقای دکتر محمد علی سنجری - عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم پایه توانبخشی

 

   خانم دکتر مریم جلالی - عضو هیئت علمی گروه آموزشی ارتوز و پروتز

 

   خانم دکتر سمانه حیدری - عضو هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت توانبخشی

 

    خانم دکتر شبنم شاه علی - عضو هیئت علمی گروه آموزشی فیزیوتراپی

 

   خانم دکتر مریم صادقی جم - عضو هیئت علمی گروه آموزشی شنوایی شناسی

 

    خانم دکتر سمانه کرمعلی اسماعیلی- عضو هیئت علمی گروه آموزشی کاردرمانی

 

    خانم دکتر ریحانه محمدی - عضو هیئت علمی گروه آموزشی گفتاردرمانی

 

    خانم دکتر راحله مروج الشریعه - عضو هیئت علمی گروه آموزشی بینایی سنجی

 

       خانم محبوبه مهاجری - حسابدار دانشکده

Template settings