دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی

 

 

             

                  دکتر اسماعیل ابراهیمی  تکامجانی

                      رئیس کمیته اعتبار بخشی  

 

 

 

 

 

       

             

                       دکتر فرنوش جاراللهی 

                         مسئول کمیته اعتبار بخشی

 

 

 

           

 

 

                         دکتر حسن حدادزاده نیری

                          عضو کمیته اعتبار بخشی

 

 

 

 

              

 

                   

                             دکتر رضا صالحی 

                         عضو کمیته اعتبار بخشی

 

 

 

 

 

 

               

                   دکتر افسون حسنی مهربان

                    عضو کمیته اعتبار بخشی

 

 

 

 

 

                     

                          معصومه روزبهانی

                        عضو کمیته اعتبار بخشی

 

 

 

 

 

                 دکتر بهنوش وثاقی قراملکی

                عضو کمیته اعتبار بخشی

 

       

 

                                      

   

                                                                      دکتر مریم شهابی

                                                                کارشناس کمیته اعتبار بخشی

   

         

 

                             

                               

 

                                                                         

 

 

 

Template settings