ارزشیابی و اندازه گیری دکتر یاسین

فیزیوتراپی در بیماری های مغز و اعصاب-دکتر شاه علی-  دکتر یاسین

الکتروتراپی 1  . دکتر صراف زاده

 الکتروتراپی 2 . دکتر صراف زاده

 تمرین درمانی 1 - دکتر کجباف

تمرین درمانی 2- دکتر کجباف 

جراحی عمومی - دکترکجباف 

فیزیوتراپی در جراحی -دکتر کجباف

فیزیوتراپی در جراحی ها - دکتر کجباف

 اصول تمرین درمانی. دکتر نوری زاده

فیزیوتراپی در بیماری های اعصاب 2 . دکتر نوری زاده

 فیزیوتراپی در بیماری های اعصاب 2. دکتر نوری زاده

فیزیوتراپی در بیماری های اعصاب 3- دکتر نوری زاده

کار آموزی در عرصه مشاهده فیزیوتراپی- دکتر نوری زاده

کار آموزی فیزیوتراپی در نورولوژی 1-دکتر نوری زاده

کارآموزی در عرصه ارتوپدی 1 فیزیوتراپی - دکتر نوری زاده

کارآموزی در عرصه بیماری های قلبی-عروقی - دکتر نوری زاده

تمرین درمانی در ارتوز و پروتز . دکتر نوری زاده

 تمرین درمانی در فلج نیمه بدن - دکتر نوری زاده

تکنیک های اختصاصی پی ان اف - دکتر نوری زاده و دکتر دادگو

 فیزیوتراپی در بیماریهای اعصاب 3. دکتر دادگو

مدیریت بخش فیزیوتراپی- دکتر دادگو

 فیزیوتراپی در اعصاب- دکتر شاه علی و دکتر یاسین

 فیزیوتراپی در بیماری های قلبی عروقی - دکتر شاه علی

فیزیوتراپی در بیماری های مغز و اعصاب - دکتر شاه علی و دکتر یاسین

 فیزیوتراپی قلب و عروق- دکتر شاه علی

فیزیوتراپی بیماری های مغز و اعصاب. 

 فیزیوتراپی دربیماری های روماتیسمی - دکتر اکبری

 کینزیولوژی 2. دکتر محسنی فر

 اصول توان بخشی و فیزیوتراپی. دکتر محسنی فر

 ماساژ. دکتر سوهانی

 موبیلیزاسیون. دکتر سوهانی

فیزیوتراپی در بیماری های ارتوپدی 2- دکتر امیری . دکتر سوهانی

فیزیوتراپی در بیماری های قلبی عروقی تنفسی-دکتر شاه علی- دکتر وثاقی

فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی - دکتر اکبری

کار آموزی/ کارورزی:در عرصه بیماری های قلبی و عروقی و تنفسی

روانشناسی عمومی بیماران

ارزشیابی اسکلتی و عضلانی -سید سعیده بابا زاده

ارزشیابی و اندازه گیری عضلانی-اسکلتی- دکتر پور احمدی

Template settings