ارزشیابی و اندازه گیری دکتر یاسین

 الکتروتراپی 2 . دکتر صراف زاده

 اصول تمرین درمانی. دکتر نوری زاده

 اصول توان بخشی و فیزیوتراپی. دکتر محسنی فر

 تمرین درمانی 1 - دکتر کجباف

تمرین درمانی 2- دکتر کجباف 

جراحی عمومی - دکترکجباف 

فیزیوتراپی در جراحی -دکتر کجباف

تمرین درمانی در ارتوز و پروتز . دکتر نوری زاده

 تمرین درمانی در فلج نیمه بدن - دکتر نوری زاده

تکنیک های اختصاصی پی ان اف - دکتر نوری زاده و دکتر دادگو

 فیزیوتراپی در اعصاب- دکتر شاه علی و دکتر یاسین

 فیزیوتراپی در بیماری های قلبی عروقی - دکتر شاه علی

فیزیوتراپی در جراحی ها - دکتر کجباف

فیزیوتراپی در بیماری های مغز و اعصاب - دکتر شاه علی و دکتر یاسین

 فیزیوتراپی قلب و عروق- دکتر شاه علی

فیزیوتراپی بیماری های مغز و اعصاب. 

فیزیوتراپی در بیماری های اعصاب 2 . دکتر نوری زاده

 فیزیوتراپی دربیماری های روماتیسمی - دکتر اکبری

 فیزیوتراپی در بیماری های اعصاب 2. دکتر نوری زاده

 فیزیوتراپی در بیماریهای اعصاب 3. دکتر نوری زاده

 کینزیولوژی 2. دکتر محسنی فر

 ماساژ. دکتر سوهانی

 موبیلیزاسیون. دکتر سوهانی

Template settings