ابزرواسیون مشاهدت کلینیکی - دکتر نبوتی

 

اپتومتری 2 - دکتر نبوتی

 

آنومالی های دید دو چشمی 2- دکتر نبوتی

 

ابزرواسیون .دکتر نبوتی

 

اپتومتری پیشرفته - دکتر جعفرزاده پور

 

فیزیولوژی اپتیک 1 - دکتر فرزانه

 

فیزیولوژی اپتیک 2- دکتر فرزانه

 

لابراتوار اپتیک 2- دکتر فرزانه

 

دوره های کارآموزی 3- دکتر فرزانه

 

درمان آنومالی های دید دو چشمی - آقای دوستدار و دکتر نبوتی

 

مقدمات اپتومتری - خانم گرانمایه

 

اپتومتری 1- خانم گرانمایه

 

لابراتوار اپتیک 1 - خانم گرانمایه

 

لابراتوار اپتیک 2 - خانم گرانمایه

 

بینایی درمانی پیشرفته .دکتر نبوتی - دکتر میرزا جانی

 

آنومالی های دید دو چشمی 2. دکتر نبوتی - دکتر میرزا جانی

 

اپتیک هندسی 1 - دکتر مروج الشریعه

 

اپتیک هندسی 2 - دکتر مروج الشریعه

 

آسیب شناسی چشم 1 - دکتر مروج الشریعه

 

آسیب شناسی چشم 2 - دکتر مروج الشریعه

 

علائم چشمی بیماریهای سیستمیک -دکتر مروج الشریعه

 

دوره های کارآموزی 1- دکتر نبوتی -دکتر زرین

 

دوره های کارآموزی2 -دکتر سنجری - دکتر زرین

 

بینایی محیطی -دکتر فرانه - سوری

 

ادبیات فارسی -مهین ساعدی

Template settings