دکتر بهنوش وثاقی قراملکی (مدیر گروه)

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس : کارشناسی: فیزیولوژی عمومی، فیزیولوژی عصب و عضله، فیزیوتراپی در بیماری های قلبی و تنفسی،
رادیولوژی، رادیولوژی سر و گردن، فارماکولوژی، بافت شناسی عمومی، آسیب شناسی عمومی
کارشناسی ارشد: فیزیولوژی پیشترفته عصبی. دکتری: فیزیولوژی پیشترفته با تاکید بر سیستم گفتاری، فیزیولوژی
پیشترفته عصب و عضله، فارماکولوژی  
ایمیل :vasaghi.biums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۳۵۹

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

 

دکتر محمد علی سنجری

مرتبه علمی: استاد
زمینه تدریس :بیومکانیک،الکترومیوگرافی، بیومکانیک ورزشی، کنترل و یادگیری حرکتی، روشهای اندازه گیری،
سیستمهای دینامیکی، علم حرکت، آنالیز حرکت، استاتیک، فیزیک 
ایمیل : sanjarimaiums.ac.ir
تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: 361

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

 

 

مهتاب روحی عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس : فیزیولوژی
ایمیل : 
تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۲۰۰

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

دکتر سید حسن صانعی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس :آمارحیاتی، روش تحقیق و نمونه گیری 
ایمیل :Saneii.hiums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۷۰

لینک سامانه علم سنجی

 

دکتر محمد صادق قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس : بیومکانیک
ایمیل :

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی:

 

لینک سامانه علم سنجی

 

دکترمحمد کمالی

مرتبه علمی: استاد
زمینه تدریس : رویکردهای خدمات توانبخشی، جامعه شناسی توانبخشی، روش تحقیق در علوم
توانبخشی، اصول و مبانی توانبخشی

ایمیل : kamali.moiums.ac.ir
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۱۸۳

لینک سامانه علم سنجی

تنظیمات قالب