فعالیت در زمینه مشاوره، خدمات و پاسخگویی

 

  • گروه به دنبال توسعه یک استراتژی کلان برای آماده شدن برای برنامه دکتری مدیریت توانبخشی است.
  • همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در هیئت ممتحنه و ارزشیابی توانبخشی اجتماعی. در جریان است.
  • همکاری با سازمان بهزیستی کشور (بهزیستی) در تدوین و پیشبرد برنامه های توانبخشی آن سازمان صورت می گیرد.
  • برگزاری کارگاه های پیشرفته در زمینه مدیریت توانبخشی در دست اقدام است.
Template settings