دکتر لاله لاجوردی(مدیر گروه)

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس: کاردرمانی در بیماری های جسمانی، اسپلینت، اندازه گیری و ارزیابی عضلانی،
کاردرمانی مبتنی بر شواهد، مدلهای کاردرمانی، پرسشنامه و آزمون در کاردرمانی، 
آنالیز فعالیت، کینزیولوژی، مبانی کاردرمانی

ایمیل : lajevardi.liums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۸۱
CV

برنامه هفتگی

   
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی    

 


دکتر ملاحت اکبر فهیمی

مرتبه علمی: استاد
زمینه تدریس : کاردرمانی در بیماریهای جسمانی، ADL، توانبخشی حرفه ای، علوم اعصاب،
پرسشنامه و آزمون در کاردرمانی، نروفیزیولوژی، فارماکولوژی

ایمیل : akbarfahimi.miums.ac.ir
تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۷۷
CV

برنامه هفتگی

   
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی    

 


دکتر اکرم آزاد

مرتبه علمی:دانشیار

مسئول تحصیلات تکمیلی گروه
زمینه تد‌ریس : کاردرمانی در بیماریهای جسمانی، اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی در کاردرمانی،
آناتومی سطحی، کینزیولوژی، آنالیز فعالیت، پرسشنامه و آزمون در کاردرمانی، روش تحقیق، 
کاردرمانی در سالمندان، کاردرمانی در بیماری های کودکان، اطلاع رسانی پزشکی
.
ایمیل : azad.aiums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی ۳۷۶

CV

برنامه هفتگی

   

سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی

   

 


دکتر مالک امینی

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تدریسکاردرمانی در بیماریهای کودکان، تکنیک های درمانی1(NDT )، تکنیک های درمان 2(درمانهای مبتنی بر شواهد و درمانهای مکمل)، آناتومی سطحی، آنالیز فعالیت، کینزیولوژی پایه، اصلاح و تطابق محیط، مدل های پیشرفته

زمینه های تحقیق: کاردرمانی و توانبخشی نوزادان، کاردرمانی کودکان، ساخت و روانسنجی ابزارها، غربالگری اختلالات رشدی، توانمندسازی مراقبین

ایمیل : amini.miums.ac.ir
تلفن: ۲۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۳۸۷
CV

برنامه هفتگی

   
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی    

 


دکتر قربان تقی زاده 

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس : روش تحقیق، آمار، کینزیولوژی، کاردرمانی در بیماریهای جسمانی، علم حرکت،
علوم اعصاب، تکنیک های حرکت درمانی، اسپلینت، ارزیابی و اندازه گیری عضلانی

ایمیل : taghizadeh.ghyahoo.com
تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۳۳
CV

برنامه هفتگی

   
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی    

 


دکتر افسون حسنی مهربان

مرتبه علمی: استاد
زمینه تدریس : کاردرمانی در بیماریهای جسمانی، روش تحقیق، تئوریها و مدلهای کاردرمانی،
کاردرمانی در سالمندان، پرسشنامه و اندازه گیری در کاردرمانی، مدیریت در کاردرمانی،
اخلاق در کاردرمانی،
 ICF
ایمیل : mehraban.aiums.ac.ir
تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: 368 -243
CV

برنامه هفتگی

   
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی    

 


 

دکتر میترا خلف بیگی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس : توانبخشی روانی اجتماعی، توانبخشی حرفه ای، تئوری ها و مدل های کاردرمانی، 
تئوری فعالیت، گروه درمانی، مشاوره

ایمیل : khalafbeigi.miums.ac.ir
تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی:۳۸۸
CV

   
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی    

 

 


دکتر مهدی علی زاده زارعی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس : کاردرمانی در بیماری های کودکان، توانبخشی عصبی شناختی، رشد روانی حرکتی، 
تکنیک های درمانی

ایمیل : alizadeh.miums.ac.ir
تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی:۳۳۳
CV

   
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی    

 


دکتر سمانه کرمعلی اسماعیلی

زمینه تدریس: روان‌شناسی رشد ، روان‌شناسی مرضی ،بازی‌درمانی و فعالیت‌های اوقات فراغت در کاردرمانی ،رشد روانی حرکتی کودک و اختلالات آن،کاردرمانی در بیماری‌های کودکان و نوجوانان ، نظریه‌ها و مدل‌های کاردرمانی، توان‌بخشی مبتنی بر جامعه ، کارآموزی در بیماری‌های روان‌پزشکی کودکان ،کارآموزی بازی‌درمانی،
تکنیک‌های درمانی
زمینه تحقیق:اختلالات عصبی-رشدی کودکان ، روان‌سنجی ابزارهای مورد استفاده در توان‌بخشی کودکان ، کاربرد مدل‌های تخصصی کاردرمانی در توانبخشی کودکان
ایمیل
esmaeili.s@iums.ac.ir
تلفن داخلی: 383

CV

برنامه هفتگی

   
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی    

 


دکتر الهه حجتی عابد

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تدریس: کاردرمانی در اختلالات روانی - اجتماعی، مشاوره، اخلاق در کاردرمانی، جامعه شناسی

زمینه تحقیق: کاردرمانی در حیطه ی سلامت روان نوجوانان، اختلالات روانی اجتماعی و خودتعیین گری

ایمیل : hojatiabed.eiums.ac.ir 
elahe_hojatiyahoo.com
تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹   و ۲۲۲۲۷۱۲۴ داخلی :382
CV

برنامه هفتگی

   
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی    

 

دکتر مسلم چراغی فرد

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تدریس: آناتومی سطحی، آنالیز فعالیت، ‌های اوقات فراغت در کاردرمانی، کاردرمانی در بیماری های کودکان، کاردرمانی در بیماری های جسمانی

زمینه تحقیق: توانبخشی اختلالات نورولوژیک کودک و بزرگسال،خستگی،مداخلات مبتنی بر آکوپیشن ،روانسنجی ابزارها،انگیزه

ایمیل : chraghifard.m@iums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹   و ۲۲۲۲۷۱۲۴ داخلی :333

CV

برنامه هفتگی

 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی  

 


اساتید سابق گروه

 

ثریا رهبر

نسرین نجفی شهلا رفیعی  

مرتبه علمی: مربی

مرتبه علمی: مربی مرتبه علمی: مربی  
       

کبری کاتبی 

نیلوفر شهاب دکتر محمد عمو زاده خلیلی  
مرتبه علمی: مربی مرتبه علمی: مربی مرتبه علمی : دانشیار   
       

دکتر فرانک علی آبادی

دکتر نرگس شفا رودی     
مرتبه علمی: استادیار  مرتبه علمی: دانشیار    
Template settings