دکترمحمد کمالی 

مرتبه علمی: استاد ، مدیر گروه
زمینه تدریس : رویکردهای خدمات توانبخشی، جامعه شناسی توانبخشی،
روش تحقیق در علوم توانبخشی، اصول و مبانی توانبخشی

ایمیل : kamali.moiums.ac.ir
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۱۸۳

لینک سامانه علم سنجی 

 

 

دکتر حسین مبارکی

مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تدریس : مدیریت منابع، اصول مبانی مدیریت، تجزیه و تحلیل سیستم های

توانبخشی، پویایی گروه و کار تیمی

ایمیل : mobaraki.hiums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: 186

لینک سامانه علم سنجی

 

تنظیمات قالب