دکتر ناهید جلیله وند(مدیر گروه)

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس : رشد گفتار و زبان، اختلالات تولید، زبان پرشی
ایمیل : jalilevand.niums.ac.ir
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۱۵۳
CV

لینک سامانه علم سنجی 

 

 

دکتر یونس امیری شوکی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس : اختلالات صوت، لکنت، اختلالات زبان 
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۲۲۹
CV

لینک سامانه علم سنجی

 

 

دکتر فرهاد ترابی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس :اختلالات صوت، آنالیز اکوستیکی، آزمایشگاه گفتار، تشخیص افتراقی
ایمیل : torabinezhad.fiums.ac.ir
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۱۵۷
CV

لینک سامانه علم سنجی

 

 

دکتر مریم ترامشلو

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس :مشکلات تغذیه ای نوزادان، اختلالات بلع، اختلالات روانی گفتار، رشد طبیعی گفتار و زبان
ایمیل : tarameshlu.miums.ac.ir
تلفن:۲۲۲۲۸۰۵۲ داخلی ۱۵۸
CV

لینک سامانه علم سنجی

 

 

دکترآرزو صفاریان

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس :اختلالات اکتسابی، اختلالات صوت، رشد طبیعی گفتار و زبان 
ایمیل :  Saffarian.aiums.ac.ir
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۱۵۵
CV

لینک سامانه علم سنجی 

 

 

محمد صادق جنابی

مرتبه علمی: استادیار 
زمینه تدریس :اصول توانبخشی، مدیریت در گفتاردرمانی، تشخیص افتراقی
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۱۵۹
CV

لینک سامانه علم سنجی 

 

 

علی قربانی

مرتبه علمی: مربی
زمینه تدریس : اختلالات تولید،آسیب شنوایی، اختلالات زبانی دوران رشد، پردازش های طبیعی گفتار و زبان، آزمون سازی
ایمیل : ghorbani.aiums.ac.ir
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۱۵۷-۱۰۳
CV

لینک سامانه علم سنجی

 

 

دکتر لیلا قلیچی

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس : اختلالات صوت ، بلع و تشدید
ایمیل : 
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۱۵۸
CV

لینک سامانه علم سنجی 

 

دکتر ریحانه محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس : رشد طبیعی گفتار و زبان، نابسامانی های رشدی زبانی ، لکنت
ایمیل :
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۱۵۸
CV

لینک سامانه علم سنجی 

 

تنظیمات قالب