گروه فیزیوتراپی، آموزش دانشجویان را در مقطع کارشناسی ، از سال 1352 بعنوان یکی از گروههای آموزشی "مدرسه عالی توانبخشی" شروع کرد. در سال 1362 "مدرسه عالی توانبخشی" به "دانشکده توانبخشی و رفاه اجتماعی" تغییر نام داد. در سال 1364 این دانشکده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار گرفت و به "دانشکده علوم توانبخشی" تغییر نام یافت. در تمام سالهای فوق گروه فیزیوتراپی در مقطع کارشناسی به تربیت دانشجو اشتغال داشت .

این گروه آموزشی در سال 1364 در مقطع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ، در سال 1378 در مقطع دکترای تخصصی فیزیوتراپی (PhD) ، و در سال 1388 در مقطع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی به پذیرش و تربیت دانشجو اقدام کرد.

گروه فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران از تاریخ تیر ماه 1392 بعنوان یکی از قطب های علمی آموزشی کشور از وزارت بهداشت درمان و آموزش ، مجوز فعالیت بعنوان "قطب علمی آموزشی فیزیوتراپی" را دریافت کرد.

Template settings