دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی

مرتبه علمی: استاد
زمینه تدریس : اختلالات عصبی اسکلتی عضلانی، اصول فیزیولوژیک تمرین درمانی
زمینه تحقیقاتی : اختلالات ستون فقرات، خستگی عضلانی، تمرین درمانی
ایمیل : ebrahimi.ptgmail.com

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۱۰۳
CV

لینک سامانه علم سنجی

 

دکتر مهدی دادگو(مدیر گروه )

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس : فیزیولوژی و پاتولوژی دستگاه عصبی-عضلانی، تمرین درمانی، 
بیومکانیک کار، فیزیوتراپی در بیماریهای عصبی-عضلانی، فیزیوتراپی در جراحی،
EBM، ارگونومی، کنترل حرکت
زمینه تحقیقاتی : تعادل، نورولوژی، کاربرد بیومکانیک در توانبخشی عصبی
ایمیل : dadgoo.miums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۵۱

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

دکتر محمد اکبری

مرتبه علمی: استاد
زمینه تدریس : ارزشیابی سیستم عضلانی-اسکلتی، درمانهای دستی، 
فیزیوتراپی در بیماریهای عضلانی-اسکلتی و آسیب های ورزشی
زمینه تحقیقاتی : روشهای فیزیوتراپی در بهبود بیماران، اختلالات تعادل در بیماران
عضلانی-اسکلتی

ایمیل : akbari.moiums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۳۱

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

دکتر علی امیری

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس : فیزیوتراپی در ارتوپدی، بیومکانیک ورزشی، ارتز، فیزیوتراپی در 
ضایعات ورزشی
زمینه تحقیقاتی : بیومکانیک اندام تحتانی(زانو)، بیماریهای عضلانی-اسکلتی
ایمیل : amiri.aiums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۴۵

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

دکتر رضا صالحی

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس: تکنولوژی توانبخشی، رویکردهای خدمات توانبخشی، مدیریت توانبخشی، کنترل حرکت، علم حرکت، روش تحقیق در توانبخشی، فیزیولوژی پیشرفته عصب و عضله
زمینه تحقیقاتی: کنترل حرکت و پاسچر، سینرژی، هماهنگی و دینامیک حرکت، ارزیابی پیامد در حرکت، ویژگی های سایکومتریک ابزارهای اندازه گیری، مطالعات ناتوانی
ایمیل: Salehi.reiums.ac.ir
          salehi۲۰۰yahoo.com
تلفن: ۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۱۸۵

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

دکتر محمدرضا پوراحمدی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس: کارآموزی بالینی، آشنایی با تجیهزات آزمایشگاهی فیزیوتراپی
زمینه تحقیقاتی: کمردرد، گردن درد، کینماتیک ستون فقرات، سوزن خشک، مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز
ایمیل: pourahmadiptgmail.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

دکتر شبنم شاه علی

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس: اختلالات عضلانی-اسکلتی، تمرین درمانی، توانبخشی قلبی 
زمینه تحقیقاتی: اختلالات عضلانی- اسکلتی ستون فقرات، خستگی عضلانی، 
توانبخشی قلبی
ایمیل:shabnamshahaliyahoo.com
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: 

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

دکتر جواد صراف زاده 

مرتبه علمی: استاد
ایمیل :sarrafzadeh.jiums.ac.ir
زمینه تدریس : الکتروتراپی، آسیب های ورزشی، الکترومیوگرافی
زمینه تحقیقاتی : عضلانی-اسکلتی(ستون فقرات، اندام تحتانی، شانه)، 
الکتروتراپی، الکترومیوگرافی.
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۵۶

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

دکتر مهرناز کجباف والا

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس: 
تمرین درمانی، فیزیوتراپی پس از جراحی

زمینه تحقیقاتی: مطالعات دسته بندی بر اساس نقص سیستم حرکتی،
مطالعات مرور نظام مند، بومی سازی پرسشنامه، مطالعات علم سنجی،
مطالعات در زمینه زانودرد
ایمیل: mehrnaz.kajbafvalagmail.com
تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹- داخلی ۲۰۶

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

دکتر هلاکو محسنی فر

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس: کینزیولوژی، ارتوپدی، تمرین درمانی، درمانهای دستی
زمینه تحقیقاتی: ارزیابی و درمان نقص های حرکتی، حرکات عملکردی 
و مهارتی در زمینه ارتوپدی و ورزشی
ایمیل : mohsenifarptgmail.com 
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۴۸

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

دکتر سهیل منصور سوهانی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس: الکتروتراپی، تمرین درمانی، درمانهای دستی، موتور کنترل، 
آسیب های ورزشی و توانبخشی
زمینه تحقیقاتی: بومی سازی پرسشنامه ها، موتور کنترل، درد های 
نوروماسکولواسکلتال
ایمیل :mansorsohani.siums.ac.ir 
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۴۸
CV

لینک سامانه علم سنجی

 

دکتر شهره نوری زاده دهکردی

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس : تمرین درمانی (اصول تمرین درمانی، پی ان اف، فلج مغزی، فلج نیمه بدن)، 
موتور کنترل، پاتوفیزیولوژی دستگاه عصبی-عضلانی
زمینه تحقیقاتی : حرکت درمانی در بیماران نورولوژی(فلج مغزی، سکته مغزی،ام اس)،
ریسک فاکتورهای افتادن و ناتوانی در بیماران نورولوژی 
ایمیل : noorizadeh.shiums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۲۹
CV

لینک سامانه علم سنجی

 

دکتر مرضیه یاسین

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس: تشریح سطحی بدن، فیزیوتراپی در بیماری های اعصاب
زمینه تحقیقاتی: اختلالات عضلانی اسکلتی( نفاط ماشه ای)، الکترومیوگرافی، الکتروانسفالوگرافی،
ایمیل: Yassin.miums.ac.ir
CV

لینک سامانه علم سنجی

 

دکتر عباس طباطبائی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس: تمرین درمانی، آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی، کارآموزی بالینی
زمینه تحقیقاتی: مطالعات کارآرمایی بالینی، سندروم درد مایوفیشیال، اختلالات مفصل شانه، مطالعات روایی و پایایی
ایمیل
: pttabatabaieegmail.com
تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹ داخلی: ۴۰۹

CV         

لینک سامانه علم سنجی

 

اساتید سابق گروه فیزیوتراپی

 

دکتر افسانه نیکجوی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس: ارزشیابی عضلانی اسکلتی،درمان های دستی ،الکتروتراپی عملی
زمینه تحقیقاتی: اختلالات عملکردی کف لگن،اختلالات کمربندگردنی شانه ای
ایمیل :nikjoy.aiums.ac.ir  

CV                                                      

تنظیمات قالب