شهاب عسگری 

سمت: کارشناس کلینیک و آزمایشگاه فیزیوتراپی
شرح وظیفه :
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی:۲۰۴

 

 

 

هانیه رضایی آزاد 

سمت: کارشناس فیزیوتراپی
شرح وظیفه : 
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۲۰۶

 

 

فرنگیس امینی

سمت: مسئول پذیرش کلینیک
شرح وظیفه : 
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۲۱۲-۲۱۳  

Template settings