زهرا بدری

 

شماره تلفن :  ۲۲۲۲۸۰۵۲-۲۲۲۲۸۰۵۱

 

شماره داخلی :  ۴۱۹

 

رشته تحصیلی :  روابط عمومی گرایش رسانه

 

پست سازمانی :  مسئول روابط عمومی- وب سایت

تنظیمات قالب