دکتر اکرم پوربخت (مدیرگروه)

مرتبه علمی:استاد
زمینه تدریس: نروساینس، شنوایی و تعادل، مطالعات تجربی                    
علاقمندی پژوهشی:شنوایی شناسی پیشگیری و تشخیصی
ایمیل : Pourbakht.aiums.ac.ir

تلفن :۲۲۲۵۰۵۴۱ داخلی ۴۰۸
CV

لینک سامانه علم سنجی

 

 

دکتر محسن احدی

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس: آناتومی فیزیولوژی، شنوایی شناسی مرکزی، تعادل
​علاقمندی پژوهشی: اختلالات پردازشی شنوایی، الکتروفیزیولوژی شنوایی و اختلالات تعادلی و وستیبولار

ایمیل : ahadi.miums.ac.ir
​تلفن :۲۲۲۵۰۵۴۱ داخلی ۳۹۷

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

 

دکتر مهدی اکبری

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس: تعادل، الکتروفیزیولوژی، شنوایی شناسی صنعتی،زبان و شناخت
​علاقمندی پژوهشی: الکترونیستاگموگرافی، الکتروفیزیولوژی، توانبخشی سرگیجه، Brain Mapping
ایمیل : 
​تلفن :۲۲۲۵۰۵۴۱ داخلی ۴۱۴

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

 

دکتر سیدجلال ثامنی 

  مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس: ارزیابی، تجویز و فیتینگ کمک افزار های شنوایی و سمعک، قالبگیری و قالب سازی سمعک، فیزیک صوت، اکوستیک و سایکواکوستیک، آمار و روش تحقیق، ماسکینگ
​علاقمندی پژوهشی:  نویز و کم شنوایی ناشی از آن ، مشخصات الکترواکوستیک و ارزیابی های گوش واقعی در سمعک ، اکوستیک و سایکواکوستیک
ایمیل : jsameni۱gmail.com
​تلفن :۲۲۲۲۸۰۵۱ داخلی ۴۱۶

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

 

دکتر فرنوش جاراللهی 

 مرتبه علمی: دانشیار
 زمینه تدریس: اصول و مبانی توانبخشی شنوایی، تربیت شنوایی، زبان آموزی، روانشناسی زبان،توانبخشی آسیب های شنوایی مرکزی، روانشناسی و مشاوره با افراد کم شنوا، شنوایی شناسی کودکان، توانبخشی شنوایی جمعیت های خاص
​علاقمندی پژوهشی:  توانبخشی آسیب های شنوایی محیطی و مرکزی (نوزادان، کودکان، بزرگسالان و سالمندان)، ارزیابی های رفتاری اختلالات پردازشی شنوایی، ارزیابی شنوایی کودکان، پردازش و درک گفتار، مشاوره شنوایی شناسی و روانشناسی افراد کم شنوا، مسائل و مشکلات ناشنوایان، وزوز گوش

ایمیل :Jarollahi.fiums.ac.ir
تلفن: ۲-۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی ۴۱۱

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

 

دکتر بهرام  جلائی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس: آناتومی و فیزیولوژی، نوروساینس، وزوز، الکتروفیزیولوژی، توانبخشی
​علاقمندی پژوهشی:  نوروپلاستیسیتی شنوایی، الکتروفیزیولوژی شنوایی و وزوز گوش
ایمیل : jalaei.biums.ac.ir
​تلفن :۲۲۲۵۰۵۴۱ داخلی ۳۹۸

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

 

دکتر حسن حدادزاده نیری

مرتبه علمی:  استادیار 
 زمینه تدریس: 

الکتروفیزیولوژی شنوایی، ارزیابی –تجویز و فیتینگ سمعک و کمک افزارھای شنوایی ، کالیبراسیون تجھیزات شنوایی، lab Animal مطالعات تجربی 
​علاقمندی پژوهشی: 
الکتروفیزیولوژی شنوایی، ارزیابی –تجویز و فیتینگ سمعک و کمک افزارھای شنوایی ، کالیبراسیون تجھیزات شنوایی، lab Animal مطالعات تجربی 
ایمیل : haddadzadeniri .h iums. ac. ir
تلفن:۲۲۲۵۰۵۴۱ داخلی ۳۱۶

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

 

معصومه روزبهانی

 مرتبه علمی:  مربی
 زمینه تدریس: الکتروفیزیولوژی، وزوز
علاقمندی پژوهشی: ارزیابی های پایه و تکمیلی شنوایی ، ارزیابی و توانبخشی وزوز ، آزمونهای الکتروفیزیولوژیک شنوایی
ایمیل : rouzbahani.miums.ac.ir
تلفن :۲۲۲۵۰۵۴۱ داخلی ۴۱۰

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

 

دکتر نریمان رهبر

مرتبه علمی:  استادیار
 زمینه تدریس: 
​علاقمندی پژوهشی: 
ایمیل : 
تلفن :۲۲۲۵۰۵۴۱ داخلی 

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

 

دکتر ملیحه مظاهریزدی

 مرتبه علمی:  استادیار

زمینه تدریس: شنوایی شناسی کودکان، نوروساینس شنوایی و تعادل
علاقمندی پژوهشی: شنوایی شناسی کودکان، نوروپاتی شنوایی و تعادل، تعادل و کنترل وضعیتی ، الکتروفیزولوژی و توانبخشی تعادل

تلفن:۲۲۲۵۰۵۴۱ داخلی ۴۰۳
CV

لینک سامانه علم سنجی

 

 

دکتر محمد معارف وند

مرتبه علمی: استادیار
 زمینه تدریس: فیزیک صوت ، کاشت حلزون، آمار و روش تحقیق
​علاقمندی پژوهشی: کاشت حلزون، آکوستیک و سایکو آکوستیک، نورساینس گفتار، تشخیص افتراقی، روش تحقیق و آمار زیستی
ایمیل : maarefvandmgmail.com
تلفن :۲۲۲۵۰۵۴۱ داخلی ۳۹۵

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

 

دکتر مریم صادقی جم 

مرتبه علمی:  استادیار
زمینه تدریس: آناتومی و فیزیولوژی دستگاه شنوایی و تعادل ،بیماری های گوش و حلق و بینی،ارزیابی و مدیریت وزوز گوش،تجویز فیتینگ سمعک وکمک افزار های شنوایی ، ارزیابی اطفال، نوروساینس شنوایی، 
علاقمندی پژوهشی:  ارزیابی و توانبخشی وزوز گوش،سمعک وکمک افزار های شنوایی،اختلالات تعادلی و وستیبولار

ایمیل : sadeghigm.miums.ac.ir

تلفن:۲۲۲۵۰۵۴۱ داخلی ۴۰۲
CV

لینک سامانه علم سنجی

 

 

اساتید سابق گروه شنوایی شناسی 

 

 

دکتر سید علی اکبر طاهایی

مرتبه علمی: استادیار
​علاقمندی پژوهشی:  ارزیابی های الکتروفیزیولوژیک، پردازش شنوایی مرکزی، تشخیص افتراقی
ایمیل : a.tahaeiyahoo.com

سابقه همکاری 1363 تا 1396

 

 

مینا میلانی 

مرتبه علمی:  مربی

زمینه فعالیت: ارزیابی های سیستم شنوایی، سایکواکوستیک، شنوایی شناسی تشخیصی

ایمیل : milani.miums.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی

سابقه همکاری 1369 تا 1397

 

 

 

خسرو گورابی

مرتبه علمی: مربی

زمینه فعالیت: ارزیابی و توانبخشی شنوایی، تجویز و فیتینگ سمعک و کمک افزارھای شنوایی، توانبخشی وزوز

سابقه همکاری 1370 تا 1389

 

 

 

عبدالرضا شیبانی زاده

مرتبه علمی: مربی

زمینه فعالیت: تجویزو فیتینگ سمعک وکمک افزارهای شنوایی، آزمونهای الکتروفیزیولوژیک شنوایی، ارزیابی و توانبخشی سیستم وستیبولار

لینک سامانه علم سنجی

سابقه همکاری 1362 تا 1393

 

 

 

دکتر ریحانه توفان

مرتبه علمی: استادیار
زمینه فعالیت: توانبخشی شنوایی- نوروساینس شنوایی-کاشت حلزون
ایمیل : r.toufangmail.com
​سابقه همکاری 1396 تا 1401

CV

لینک سامانه علم سنجی

تنظیمات قالب