دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی

 

دکترای تخصصی (PhD) / فیزیوتراپی 


سمت : ریاست دانشکده


مرتبه علمی: استاد


پست الکترونیک : 

 

ebrahimitakamjani.e@iums.ac.ir

Template settings