دکتر قربان تقی زاده 

سمت: سرپرست کمیته

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:taghizadeh.ghyahoo.com

mehraban.aiums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: 425

 

 

امیر علی حبیبی 

سمت: دبیر کمیته

رتبه علمی : کارشناسی گفتار درمانی 

 

Template settings