خانم دکتر مریم ترامشلو

سمت : مسئول کمیته

رتبه علمی: دکترای تخصصی گفتار درمانی

ایمیل : tarameshlu.miums.ac.ir


امیر علی حبیبی 

سمت: دبیر کمیته

رتبه علمی : کارشناسی گفتار درمانی 

Template settings