دکتر پیام نبوتی (مدیرگروه)

مرتبه علمی: استادیار،مدیر گروه
زمینه تدریس: اپتومتری کودکان و دید دو چشمی، ویژن تراپی، اپیدمیولوژی اختلالات بینایی و بیماری های چشمی، سیستم های تصویربرداری چشم

شرح وظایف

ایمیل:   nabovati.piums.ac.ir                   
تلفن داخلی: ۲۲۲۲۲۰۵۹-۳۲۷
 CV

   

سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی

   

 


 عسگر دوستدار رزی 

مرتبه علمی: مربی
زمینه تدریس : دید واحد دوچشمی، کنتاکت لنز، سطح قدامی چشم، تصویربرداری چشم  

ایمیل : doostdar.aiums.ac.ir
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۲۲۷

CV

   

سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی

   

 


دکتر ابراهیم جعفرزاده پور

مرتبه علمی: استاد
زمینه تدریس : الکتروفیزیولوژی، تکنیک های پیشرفته در اپتومتری، ویژن تراپی

شرح وظایف
ایمیل : jafarzadehpour.eiums.ac.ir
تلفن:۲-۲۲۲۲۸۰۵۱   داخلی ۳۹۲

CV

   

سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی

   

 


دکتر علی میرزاجانی

مرتبه علمی: استاد
زمینه تدریس : اپتومتری کودکان، دید واحد دوچشمی، الکتروفیزیولوژی و تصویربرداری چشم  

شرح وظایف
ایمیل : mirzajani.aiums.ac.ir
تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۹۹

CV

   

سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی

   

 


حسن سوری

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس : میدان بینایی اپتومتری، افراد مسن و کم بینا  
ایمیل :
تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۱۹۱

CV

   

سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی

   

 


 

دکتر عبداله فرزانه

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس: فیزیولوژی اپتیک، اپتیک هندسی عملی ، اپتومتری افراد مسن و کم بینایی

شرح وظایف
ایمیل:farzaneh.abiums.ac.ir                 
تلفن داخلی: ۲۲۲۲۲۰۵۹-۳۲۷
CV

   

سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی

   

 


 

دکتر راحله مروج الشریعه

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس :اپتومتری کودکان ،اپتیک فیزیکی و هندسی، اختلالات دید دو چشمی،آسیب شناسی چشم و سیستم بینایی

شرح وظایف

ایمیل: moravej.riums.ac.ir           

تلفن داخلی: ۲۲۲۲۲۰۵۹-۳۲۷
CV

   

سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی

   

 


اساتید سابق گروه

 

دکتر امیر اسهرلوس

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس: بیماریهای سگمان قدامی چشم، بیماریهای سگمان خلفی چشم، پاتولوژی
چشم پیشرفته، پاراکلینیک چشم، لنزهای تماسی، آسیب های چشمی مشاغل

 Asharlous.a@iums.ac.ir

Template settings