دکتر سیده زهرا نهاردانی 

سمت: مدیر دفتر توسعه آموزش(EDO)

CV

پست الکترونیک:

zahra_nahardani@yahoo.com

شرح وظایف

تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: 205

 

 

دکتر بهنوش وثاقی قراملکی

  

سمت:  نماینده اداره خدمات آموزش و تحصیلات تکمیلی

پست الکترونیک:

vasaghi.b@iums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۳۵۹ 

            

دکتر مریم جلالی            

سمت: نماینده گروه آموزشی اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

 (Accountable education ) مسئول کمیته آموزش پاسخگو

پست الکترونیک:

jalali.m@iums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۲۶۴

 

دکتر شهره نوری زاده دهکردی 

سمت: نماینده گروه آموزشی فیزیوتراپی

مسئول کمیته پژوهش در آموزش (Research in Development)

پست الکترونیک:

noorizadeh@razi.tums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۲۹

 

دکتر سمانه کرمعلی اسماعیلی

سمت: نماینده گروه آموزشی کاردرمانی

پست الکترونیک:

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی:۳۶۸

 

     

علی قربانی  

سمت :  عضو دفتر توسعه

مسئول کمیته مشورتی دانشجویی (Student Conultation Committee)

پست الکترونیک:

ghorbani.a@iums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۱۵۷-۱۰۳

      

دکتر ملیحه مظاهریزدی   

سمت: نماینده گروه آموزشی شنوایی شناسی      

مسئول رشد و بالندگی اعضای هیات علمی  ( Teacher Training, Refreshment Course & Faculty Development )

پست الکترونیک:

 mazaheryazdi.miums.ac.ir

​تلفن :۲۲۲۵۰۵۴۱ داخلی 403

      

 

دکتر آرزو صفاریان 

 سمت: نماینده گروه آموزشی گفتاردرمانی

 (  Committee Evaluation  ) مسئول کمیته ارزشیابی

پست الکترونیک:

Saffarian.aiums.ac.ir

 تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۱۵۸

 

دکتر  راحله مروج الشریعه

سمت: نماینده گروه آموزشی بینایی سنجی

پست الکترونیک:

moravej.riums.ac.ir

 تلفن : ۲۲۲۲۲۰۵۹ داخلی  ۳۲۷

      

سمیرا عبادی  

سمت: کارشناس دفتر توسعه

شرح وظایف

تلفن مستقیم : ۲۲۲۵۰۵۴۲

تلفن داخلی : ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۱۶۸            

تنظیمات قالب