دکتر مریم جلالی 

سمت: مدیر دفتر توسعه آموزش(EDO)

شرح وظایف :

• تهیه برنامه عملیاتی EDO ، پایش و پیگیری انجام آن براساس تقویم زمانی

• نظارت در اجرای فرایندهای آموزشی گروه ها

• ارزشیابی فعالیت های آموزشی گروه های آموزشی 

• مشاوره و راهنمایی به گروه های آموزشی در خصوص روش های نوین تدریس و ارزشیابی فراگیر

• ارتقای توانمندهای اعضای هیئت علمی از طریق نیازسنجی و برگزاری دوره های بالندگی

• ارزشیابی اعضای هیأت علمی در هر نیمسال تحصیلی

• پاسخگویی به مشکلات آموزش مجازی و آموزش پاسخگو اعضای هیئت علمی

• همکاری در فرآیند اعتبار بخشی و رتبه بندی آموزشی

• مشاوره و توانمندسازی دانشجویان تحصیالت تکمیلی در حیطه آموزش پزشکی

• تهیه تقویم زمانبندی در خصوص شرکت در جشنواره های آموزشی و مشاوره به گروه های آموزشی

• ارائه گزارش دوره ای به معاونت آموزشی دانشکده 

CV

پست الکترونیک:

 jalali.m@iums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: 168

 

 

دکتر بهنوش وثاقی قراملکی

  

سمت:  نماینده اداره خدمات آموزش و تحصیلات تکمیلی

پست الکترونیک:

vasaghi.b@iums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۳۵۹ 

            

 

دکتر شهره نوری زاده دهکردی 

سمت: نماینده گروه آموزشی فیزیوتراپی

مسئول کمیته پژوهش در آموزش (Research in Development)

پست الکترونیک:

noorizadeh@razi.tums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۲۹

 

دکتر سمانه کرمعلی اسماعیلی

سمت: نماینده گروه آموزشی کاردرمانی

پست الکترونیک:

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی:۳۶۸

 

        

دکتر ملیحه مظاهریزدی   

سمت: نماینده گروه آموزشی شنوایی شناسی      

مسئول رشد و بالندگی اعضای هیات علمی  ( Teacher Training, Refreshment Course & Faculty Development )

پست الکترونیک:

 mazaheryazdi.miums.ac.ir

​تلفن :۲۲۲۵۰۵۴۱ داخلی 403

      

 

دکتر آرزو صفاریان 

 سمت: نماینده گروه آموزشی گفتاردرمانی

 (  Committee Evaluation  ) مسئول کمیته ارزشیابی

پست الکترونیک:

Saffarian.aiums.ac.ir

 تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۱۵۸

 

دکتر  راحله مروج الشریعه

سمت: نماینده گروه آموزشی بینایی سنجی

پست الکترونیک:

moravej.riums.ac.ir

 تلفن : ۲۲۲۲۲۰۵۹ داخلی  ۳۲۷

      

افشین اباذری

سمت: کارشناس دفتر توسعه

شرح وظایف:

 • تهیه وتدوین صورتجلسه جلسات مربوط به دفتر از جمله جلسات
 • تهیه اخبار جلسات وکارگاه ها و تحویل به روابط عمومی جهت درج در سایت
 • رفع مشکلات احتمالی نام کاربری دانشجویان و اساتید در ورود به سیستم ارزشیابی آن لاین در دوره ارزشیابی
 • اطلاع رسانی به اساتید در مورد جشنواره ها
 • تهیه و ارسال نامه اعلام کاندیداهای برگزیده جشنواره وثوق از سوی هیئت رئیسه به دانشگاه در اتوماسیون
 •   تهیه و ارسال مستندات مربوط به اعتباربخشی دفتر به کارشناس مربوطه در دانشکده
 •  تهیه و ارسال مستندات مربوط به طرح راد
 •  جمع آوری طرح درس ها، طرح دوره ها و Logbook گروه های آموزشی
 •  بروز رسانی و بررسی مشکلات مربوط به لاگ بوک لکترونیک در سامانه طبیب
 •  هماهنگی و برگزاری امور مربوط به کارگاه ها و صدور گواهی
 •  ارزشیابی اعضای هیأت علمی در هر نیمسال تحصیلی
 •  تصحیح و آنالیز آزمون های تستی
 •  تهیه و ارسال مستندات لازم نامه های موردی دریافتی از دانشگاه

 

تلفن مستقیم : ۲۲۲۵۰۵۴۲

تلفن داخلی : ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۱۶۸            

Template settings