دکتر نرگس دانش افروز

مرتبه علمی:  دکترای رشته علوم اعصاب

ایمیل: ndaneshafrooz@gmail.com

 سمت: کارشناس ارتوز- پروتز

شماره تماس: 22222059 داخلی 259

برنامه هفتگی 


سعیده سیدمحسنی

مرتبه علمی: کارشناس ارشد ارتوز- پروتز

ایمیل: sae_mohseni@yahoo.com

سمت: کارشناس ارتوز- پروتز

شماره تماس:  22222059 داخلی 268


مریم محمدی

مرتبه علمی: کارشناس ارشد ارتوز- پروتز ، دانشجوی دکترای رشته نانوتکنولوژی

ایمیل: marymohammadi@gmail.com

سمت: کارشناس ارتوز- پروتز

شماره تماس: 22222059  داخلی 268

برنامه هفتگی 


علیرضا معماری

مرتبه علمی: کارشناس ارتوز- پروتز

ایمیل: alireza.memari2000@gmail.com

سمت: کارشناس طراحی و ساخت انواع ارتوز- پروتز 

شماره تماس: 22222059  داخلی 258


ناصر حاصلی

سمت: کاردان کفش طبی

ایمیل: haselishoe2@yahoo.com

شماره تماس: 22222059 داخلی 258


عرفان رمضانی

سمت: مسئول انبار 

شماره تماس: 22222059  داخلی 257


فریبا نوری فرد 

سمت: مسؤول امور دفتری دپارتمان ارتوز- پروتز

 تلفن مستقیم : 22220947 - 021 

  تلفن غیر مستقیم : 2-22228051

  22227159 

 22222059       شماره داخلی  :    252 – 251

Template settings