میترا محبی

سمت : کارشناس مقطع کارشناسی رشته های اعضاء مصنوعی، بینایی سنجی، کاردرمانی

تلفن مستقیم :۲۲۲۶۹۶۱۰

تلفن  داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۱۶۵                        


           

 

 

 

 

 

 

 

 

حمیده شاکری

سمت : کارشناس مقطع کارشناسی رشته های فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی، گفتار درمانی

تلفن مستقیم :۲۲۲۶۹۶۱۰

تلفن  داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۱۶۶


 

در صورت عدم حضور هر یک از کارشناسان، کارشناس حاضر در محل موظف به ارائه خدمات آموزشی می باشد .

 

 

  وظایف واحد کارشناسان آموزش دوره کارشناسی

Template settings