میترا محبی

سمت : کارشناس مقطع کارشناسی رشته های اعضاء مصنوعی، بینایی سنجی، کاردرمانی

تلفن مستقیم :۲۲۲۶۹۶۱۰

تلفن  داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۱۶۵                                   

 

 

 

 

 

 

 

حمیده شاکری

سمت : کارشناس مقطع کارشناسی رشته های فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی، گفتار درمانی

تلفن مستقیم :۲۲۲۶۹۶۱۰

تلفن  داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۱۶۶

 

در صورت عدم حضور هر یک از کارشناسان، کارشناس حاضر در محل موظف به ارائه خدمات آموزشی می باشد .

 

وظایف واحد کارشناسان آموزش دوره کارشناسی

 • اشراف کامل به آئین نامه های آموزشی و بخشنامه های الحاقی آن (همزمان با صدور آنان) جهت راهنمایی صحیح دانشجویان
 • تشکیل پرونده آموزشی دانشجویان ورودی جدید با دریافت اصل مدارک، تاییدیه تحصیلی ، فرم ثبت نامی تکمیل شده جهت وارد کردن اطلاعات در سیستم سما به انضمام فرم های تعهد و فرم ویژه حراست دانشکده ، فرم پلیس10+ برای دانشجویان پسر در خصوص نظام وظیفه جهت معافیت تحصیلی در بازه زمانی اعلام شده توسط دانشگاه
 • اطلاع رسانی به دانشجویان فاقد تأییدیه پیش‌دانشگاهی جهت اقدام در پایان هر نیمسال
 • انجام رفع نواقص انتخاب واحد دانشجویان در بازه زمانی تعیین‌شده
 • ثبت کلیه اطلاعات دانشجودر سیستم سما
 • بررسی کارنامه کلی دانشجویان از لحاظ تعداد واحد اخذ شده در نیم سال تحصیلی و مطابقت وضعیت تحصیلی آنان از لحاظ آئین نامه (سقف واحد،کف واحد) بلافاصله پس از تاریخ حذف و اضافه در هر نیم سال تحصیلی، تعیین دانشجویانی که انتخاب واحد نداشته اند و اعلام به دانشجو بر اساس ائین نامه آموزشی
 • ارائه فرم درخواست اولیه جهت کلیه درخواستهای آموزشی مانند: میهمان، انتقال، مرخصی و انصراف به دانشجویان و راهنمایی آنان
 • انتخاب واحد دانشجویان میهمان و انتقالی، و انتقالی توأم با تغییر رشته همراه با تکمیل فرم های مربوطه
 • پیگیری کلیه امور آموزشی مربوط به نقل و انتقال دانشجویان (موقت و دائم) با توجه به آئین نامه ها و بخشنامه های مربوطه
 • بررسی و تطبیق ریز نمرات دریافتی از سوی دانشجویان خاص (انتقالی، تغییر رشته، اخراجی از دانشگاه دیگر و دارای مدرک مقاطع قبلی) با نمرات ثبت شده در کارنامه به استناد مجوز های لازم
 • کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان در جهت رعایت دروس گذرانده شده ، کنترل نمره و اعمال ایین نامه های مربوطه
 • محاسبه میزان شهریه دانشجوی مهمان تک درس/ترم کامل براساس تفکیک واحدهای نظری- عملی (عمومی-تخصصی- پایه-کارآموزی) و اعلام به دانشجو جهت پرداخت آن و دریافت فیش پرداختی جهت ارسال به دانشگاه
 • معرفی دانشجویان مهمان به سایر واحد ها و دانشگاه ها پس از موافقت استاد راهنما، مدیر گروه و معاونت آموزشی یا رئیس اداره آموزش و عودت به کارشناس مربوطه و تهیه نامه و ارسال به دانشگاه و استعلام نمرات در پایان هر نیم سال تحصیلی از دانشگاه مقصد توسط واحد امتحانات
 • دریافت درخواست مرخصی تحصیلی دانشجو جهت طرح در شورای آموزشی دانشکده و در صورت موافقت اعلام به دانشگاه جهت تعیین نوع مرخصی(با احتساب در سنوات یا بدون احتساب در سنوات)
 • بررسی وضعیت دانشجویان ترم آخر جهت تسریع در امر فارغ التحصیلی از لحاظ موجود بودن کلیه مدارک اولیه و مدارک لازم جهت صدور مدرک در کمترین و کوتاه ترین زمان ممکن
 • تحویل فرم های تسویه حساب به دانشجو و ارائه توضیحات و معرفی دانشجو به امور دانشجویان جهت تعیین میزان بدهی، دریافت فرم های تکمیل و امضاء شده و سایر مدارک لازم برای فراغت از تحصیل دانشجو و انجام سایر امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجو
 • راهنمایی دانش آموختگان جهت عضویت در سامانه مجازی دانش آموختگان (eg.iums.ac.ir)
 • صدور گواهی های اشتغال به تحصیل برای سازمان ها، ادارات
 • کنترل حذف تکدرس اضطراری دانشجویان رشته مربوطه با هماهنگی اساتید راهنما
 • استخراج گزارش دانشجویان مشروط در هر ترم و گزارش دانشجویان اخراج آموزشی و صدور نامه و ارائه آن به مدیر گروه و استاد راهنما جهت بررسی تعداد واحد تا سقف 14 واحد تحصیلی و ارسال نامه های اخطار مشروطی یا اخراج جهت اطلاع خانواده دانشجو
 • اخطار به دانشجوی فعال بدون انتخاب واحد جهت مراجعه و مشخص نمودن وضعیت اموزشی و اعلام درخواست مرخصی در مهلت 2 هفته ای
 • اعلام فارغ التحصیلان رتبه اول و دوم و سوم به مرکز استعدادهای درخشان
 • برگزاری امتحانات و حضور و غیاب دانشجویان در جلسه امتحان پایان نیمسال و ثبت غیبت 
 • بررسی نمرات گزارش نشده نیمسال‌های قبل در هر ترم و پیگیری آن از طریق گروه
 • خلاصه نویسی وضعیت تحصیلی دانشجویان در دفاتر مربوطه
 • تهیه‌ی لیستهای حضور و غیاب و ارسال به سرپرستی دروس در ابتدای هر نیمسال
 • تهیه آمارهای آموزشی و اعلام به دانشگاه
 • ارسال معرفی نامه و لیست اسامی دانشجویان بانضمام لیست نمره و لیست حضور و غیاب به بیمارستانهای وابسته به دانشگاه و کلینیک های خصوصی جهت واحد های کارآموزی
 • بررسی پرونده درخواستی از امور دانشجویی اعم از انتقالی، فارغ التحصیلی، انصرافی، اخراجی، عدم مراجعه و تکمیل فرم مربوطه و دریافت امضا و ارسال به امور دانشجویی و در صورت لزوم ارسال پرونده تحصیلی دانشجو به دانشگاه
 • اطلاع رسانی به دانشجویان جهت مراجعه به شورای انضباطی طبق نامه واصله از دانشگاه
 • تکمیل فرم های الف و ب مرکز بهداشت و ارسال نامه به مرکز مذکور برای طرح در کمیسیون پزشکی جهت حذف پزشکی درس
Template settings