معصومه جعفری

سمت : کارشناس رشته کاردرمانی در مقاطع کارشناسی ارشد و PhD 

رشته ی شنوایی شناسی  در مقطع  PhD

تلفن مستقیم : ۲۲۲۶۹۶۰۸

تلفن  داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۱۷۴

 

 

سمیه ملازینلی

سمت : کارشناس رشته های  فیزیوتراپی و بینایی سنجی در مقاطع کارشناسی ارشد و PhD

تلفن مستقیم : ۲۲۲۶۹۶۰۸

تلفن  داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۱۷۵                  

    

             

 

 

خانم  رقیه شفقی

سمت: کارشناس رشته های مدیریت توان بخشی و فیزیوتراپی ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد و رشته ارتز و پروتز در مقاطع کارشناسی ارشد و Ph.D

تلفن مستقیم : ۲۲۲۶۹۶۰۸

تلفن  داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۱۷3

 

 

خانم  الهام رجبی

سمت: کارشناس رشته های شنوایی شناسی و گفتاردرمانی در مقاطع کارشناسی ارشد و Ph.D

تلفن مستقیم : ۲۲۲۶۹۶۰۸

تلفن  داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۱۷۶

 

در صورت عدم حضور هر یک از کارشناسان، کارشناس حاضر در محل موظف به ارائه خدمات آموزشی می باشد .

 

   شرح وظایف کارشناسان واحد تحصیلات تکمیلی

 

Template settings