مهناز وزیریان جعفری

سمت: کارشناس دانشجویی و فرهنگی

تلفن مستقیم : ۲۲۲۶۹۶۰۶ 

تلفن داخلی:  ۲۱۹  -    ۲۲۲۲۸۰۵۱-۲

 

زهره کفیل

سمت :کارشناس دانشجویی و فرهنگی

تلفن مستقیم : ۲۲۲۶۹۶۰۶

تلفن داخلی:    ۲۱۰      ۲- ۲۲۲۲۸۰۵۱

شرح وظایف کارشناسان

 • ارائه فرم تسهیلات رفاهی به دانشجویان
 • اخذ سند تعهد محضری و بررسی و کنترل آن و ارسال به معاونت دانشجویی
 • ارائه تسهیلات صندوق رفاه  شامل (وام ضروری ، ودیعه مسکن،تحصیلی و شهریه)
 • هماهنگی با اداره امور خوابگاهها جهت اسکان دانشجویان
 • ارائه تسویه حساب به دانشجویان فارغ التحصیل، انتقالی، میهمان و اخراجی
 • تهیه و تنظیم راهنمای استفاده از تسهیلات رفاهی ویژه دانشجویان ورودی جدید
 • تهیه فرمها و فرآیندهای امور دانشجویی و امور فرهنگی
 • تهیه فرمها جهت اداره مشاوره و گزارش کار ماهانه مشاور دانشکده به معاونت
 • همکاری با دارالقرآن معاونت و اجرای برنامه های قرآنی
 • انجام کلیه امور فرهنگی ، مسابقات ، مراسمهای مذهبی و ملی ، اردوها
 • انجام کلیه امور مربوط به انتخابات شورای صنفی
 • ارائه کارت دانشجویی به دانشجویان جدیدالورود
 • انجام امور مربوط به جشن فارغ التحصیلی دانشجویان
 • انجام کلیه امور تشکیل انجمن علمی دانشجویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template settings