چک لیست ها و پایش ها

چک لیست اعتبار بخشی کیفیت و تعالی سازمانی

چک لیست اعتبار بخشی مدیریت و رهبری

چک لیست اعتبار بخشی منابع و امکانات

چک لیست اعتبار بخشی هیات علمی

چک لیست اعتباربخشی حوزه آموزش 

چک لیست اعتباربخشی حوزه پژوهش

چک لیست اعتباربخشی حوزه دانشجویی

 

پایش ها

طبق دستورالعمل اجرایی کمیته اعتباربخشی هر شش ماه یک بار پایش انجام می گردد. با استفاده از چک لیست های تدوین شده براساس شاخص های اعتباربخشی، از ابتدای سال 1401، هر ساله دو بار پایش در سطح دانشکده انجام شده و می گردد تا از نتایج آن در جهت بهبود و توسعه علمی، پژوهشی، اجرایی و رفاهی در دانشکده استفاده گردد.

 

Template settings