چشم انداز معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم توانبخشی  

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده توانبخشی قصد دارد با ارائه خدمات دانشجویی فرهنگی در بین دانشکده های علوم پزشکی ایران رتبه اول را کسب نماید.


ارزشها و اصول سازمانی معاونت دانشجویی وفرهنگی دانشکده علوم توانبخشی

 

 • معاونت دانشجویی وفرهنگی دانشکده علوم توانبخشی  در مسیر انجام رسالت سازمان ، خود را موظف به رعایت اصول و ارزش های ذیل می داند.
 • احترام به اصل کرامت و منزلت انسانی( کارکنان ، دانشجویان و تمامی ذینفعان)  
 • ارج نهادن به خلاقیت . نوآوری در سازمان و ارتقای کیفیت ارائه خدمات
 • توجه به افزایش سطح سلامت دانشجویان
 • رعایت موازین شرعی و اصول اخلاقی و ایجاد جو فرهنگی اسلامی _ ایرانی
 • مشارکت دانشجویان و تشکل های دانشجویی و نهادها و هیأت های مذهبی

 

اهداف کلان معاونت دانشجویی وفرهنگی دانشکده علوم توانبخشی

 

 • پیگیری تأمین، ارتقای معشیت ، رفاه و سلامت دانشجویان
 • فراهم نمودن بستری مناسب جهت رشد وتعالی و مسئولیت پذیری دانشجویان در عرصه ارائه خدمات به جامعه

 

اهداف اختصاصی معاونت دانشجویی وفرهنگی دانشکده علوم توانبخشی

 

 • پیگیری افزایش خدمات رفاهی دانشجویی در زمینه انواع وامها
 • افزایش مشارکت دانشجویان در پیشبرد امور اجرایی معاونت
 • افزایش میزان مشارکت دانشجویان در عرصه فعالیت های فرهنگی
 • افزایش تعداد برنامه های فرهنگی
 • افزایش رضایتمندی دانشجویان از برنامه های فرهنگی

 

استراتژیهای حوزه معاونت دانشجویی وفرهنگی دانشکده علوم توانبخشی

 

 • ایجاد محیطی سالم و بانشاط برای کلیه دانشجویان و همکاران
 • ارتقاء سطح کمی و کیفی کلیه خدمات فرهنگی، رفاهی
 • توسعه مشارکت دانشجویی و ایجاد بستر مناسب جهت شکوفایی استعدادهای نهفته آنان در صحنه های علمی فرهنگی
 • رشد و تعالی فضایل اخلاقی و تعمیق باورهای دینی ارزش های اسلامی
 • تعاملات سازنده با نهاد های فرهنگی اجتماعی
 • تقویت مشارکت های دانشجویی در فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری
Template settings