به نام آنکه جان را فکرت آموخت

دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اعتبار بین المللی، به جهت دارا بودن تمام رشته های توانبخشی به نام "علوم توانبخشی" نامیده می شود و با توجه به قدمت پنجاه ساله آن به عنوان دانشکده مرجع در سطح کشور مطرح است.

این دانشکده با داشتن اعضای هیئت علمی فرهیخته و خدوم و کارکنان مجرب در پرورش فرزندان کشور عزیزمان در مقاطع مختلف تحصیلی، پر تلاش به مسیر خدمتی خود در برنامه های استراتژیک و عملیاتی ادامه می دهد تا در اوج بالندگی با دستاوردهای آموزشی، پژوهشی، اخلاق حرفه ای در جهت پاسخگویی اجتماعی و خدمت به مردم، مثل نگینی در عرصه بین المللی بدرخشد.

       دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی

                                                                               رئیس دانشکده علوم توانبخشی 

Template settings