خانم مهندس سمیه هاشمی
پست سازمانی مسئول فناوری اطلاعات
شماره داخلی 178
 
 
 
آقای محسن داعی
پست سازمانی کارشناس فناوری اطلاعات
شماره داخلی 177
 
 
 
 
 
خانم ملیحه ابوالحسنی 
پست سازمانی کارشناس فناوری اطلاعات 
شماره داخلی 181
تنظیمات قالب