نسرین بهروزی 

سمت : کارشناس برنامه ریزی درسی

تحصیلات: کارشناس گفتاردرمانی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته یادگیری الکترونیک (E-Learning)

تلفن مستقیم : ۲۲۹۲۱۰۱۱
تلفن 
 داخلی:  ۱۷۳ - ۲۲۲۲۸۰۵۱

    شرح وظایف مسئول برنامه ریزی دروس

Template settings