نسرین بهروزی 

سمت : کارشناس برنامه ریزی

شرح وظایف مسئول برنامه ریزی دروس

تلفن مستقیم : ۲۲۹۲۱۰۱۱
تلفن 
 داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۱۷۳ 

 

شرح وظایف مسئول برنامه ریزی دروس

 • ارسال نامه  معرفی برنامه پیشنهادی به گروه های آموزشی
 • اخذ برنامه از گروه های آموزشی
 • مشخص نمودن دروس فاقد استاد و تفکیک آنها
 • نوشتن برنامه دروس عمومی (تربیت بدنی- معارف -زبان)
 • نامه به دانشکده های دانشگاه جهت معرفی استاد
 • هماهنگی با استاد معرفی شده  جهت مشخص نمودن روز وساعت
 • کنترل و اصلاح برنامه از نظر کددرس،روز وساعت،کد استاد ،فرمت برنامه
 • ارسال برنامه به واحد امتحانات جهت برنامه ریزی امتحانی
 • ارسال برنامه نهایی (کلاسی و امتحانی) به معاون آموزشی جهت تایید و ارسال به گروه های آموزشی و بخشهای مختلف دانشکده
 • ارائه دروس درخواستی دانشجویان در سما و وب در زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه
 • کنترل وبررسی برنامه درسی و امتحانی با واحد امتحانات و سرپرستی دروس جهت برگزاری امتحانات
Template settings