راضیه بذرگر خانیکی

سمت :  رئیس اداری 
شرح وظایف : 
انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روش ها، آموزش، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادهای لازم جهت ارسال به مرجع ذی ربط.
- جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در زمینه قوانین و مقررات اداری و استخدامی و نظارت بر حسن اجرای آن

راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی و سازماندهی فعالیت‌های مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت واحدهای تحت سرپرستی
ایجاد زمینه های مناسب برای جذب نیروی انسانی متعهد و متخصص و کارآمد و نگهداری نیروهای لایق و شایسته موجود
شرکت در کمیته ها ، سمینارها و جلسه های مختلف و گزارش های لازم جهت استحضار مقام محترم اداری و مالی دانشکده
هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه ها، هدف های مورد نظر و خط مشی کلی تعیین شده
صدور دستورات لازم بمنظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی
نظارت بر حسن انجام امور کارگزینی کارکنان برابر قوانین و مقررات استخدامی
نظارت بر حسن امور بانک های اطلاعاتی و تهیه آمار های پرسنلی
بررسی و کنترل نامه‌های تهیه شده و پاراف آنها
بررسی و رسیدگی به امور حضو و غیاب، عملکرد و ترفیعات
گردآوری قوانین و مقررات کارکنان و اعضاء هیات علمی
-
نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به سیستم جامع پرسنلی
-
دریافت دستور و برنامه کار از معاونت اداری و مالی دانشکده
شرکت در جلسات و مطرح کردن خط مشی های اموراداری
نظارت و سرپرستی امور دفتری و بایگانی
تهیه گزارشات لازم و ارسال آنها جهت مافوق
تهیه و تنظیم قراردادها و شرکت در مناقصات
نظارت بر کلیه کارهای عمومی

تلفن مستقیم : ۲۲۲۶۹۶۰۷                                               
تلفن  داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۲۳۹
                              
                                                                                               
                    
 
فرشته مردانی
سمت : کارشناس امور اداری
شرح وظایف : انجام امور پرسنل و مسئول قراردادهای دانشکده  
- بررسی پرونده های پرسنلی از نظر شرایط انتصاب و ارتقاء و تبدیل وضع
- صدو احکام کارگزینی مربوط به استخدام ، ارتقاء گروه  انتصاب و افزایش حقوق  انتقال  مرخصی  ماموریت و قرارداد استخدامی کارکنان پیمانی و قراردادی و سایر کارکنان
مکاتبه جهت برقراری حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و پیگیری کلیه مکاتبات مربوطه.
- انجام کلیه امور استخدام کارکنان جدید و مکاتبات مربوطه را تا حصول نتیجه انجام می دهد .
- انجام امور ارزشیابی سالیانه کارکنان
- در مورد تهیه گزارشات امور پرسنلی اقدام می نماید.
تلفن مستقیم : ۲۲۲۶۹۶۰۷تلفن  
داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۲۴۰
                                                                                                       
                                                                
 
 
مهدیه حسنی اسطلخی
سمت : کارشناس امور اداری
شرح وظایف : مسئول حضور و غیاب دانشجویان دکترا و مسئول آمار و اطلاعات دانشکده
- کنترل و تهیه گزارش میزان غیبت و تاخیر و تعجیل ماهانه دانشجویان
- جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به امور پرسنلی
- تهیه گزارش های درخواستی مسئول مربوطه
- تهیه کلیه مکاتبات ارجاعی از سوی مقام مافوق
- انجام دیگر امور محوله از سوی مقام مافوق
تلفن مستقیم : ۲۲۲۶۹۶۰۷   
تلفن داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۲۴۱                                                  
                                                      
 
 
 
مرتضی تیموری
سمت : راننده- نامه رسان
شرح وظایف :
تلفن  داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - 239
 
 

 

سید احمد حجازی

سمت :  مسئول  خدمات و تاسیسات

 

 

 

تلفن  داخلی:۲۲۲۲۸۰۵۱- داخلی خدمات ۱۵۰  

داخلی تاسیسات : ۲۸۶ - ۲۸۷ 

Template settings