خانم فاطمه  خباز

سمت : مسئول نشریات و پایان نامه ها
پست الکترونیک:   khabaz.Fiums.ac.ir
شماه تماس: ۲۲۲۲۷۱۲۴     داخلی: ۲۷
۴

 

شرح وظایف :

 • فهرست نویسی کتاب های لاتین و فارسی مطابق با استانداردهای فهرست نویسی کتابخانه ملی کنگره  LC  و کتابخانه پزشکی    NLM
 • ثبت و مهر کتاب های جدید و ورود  اطلاعات پایان نامه 
 • آماده سازی منابع جهت ورود در مخزن کتابخانه
 • آموزش کاربران در انجام جستجوی مقاله و کتاب
 • گزینش منابع اطلاعاتی جدید در امر نیاز سجی گروه های آموزشی
 • مشارکت در فعالیت وجین
 • مشارکت در جهت برگزاری کارگاه های آموزشی
 • برطرف نمودن مشکلات نرم افزار کتابخانه

 

 

 

 آقای وحید رازانی

سمت : مسئول میز امانت

 پست الکترونیک :  amoeirazani.viums.ac.ir 

شماره تماس: ۲۲۲۲۷۱۲۴     داخلی: ۲۷۳

 

شرح وظایف: 

 • ارائه خدمات عضوگیری اعضاء
 • انجام فعالیت های امانت ، تمدید، تسویه
 • ارائه اطلاعات آماری از عملکرد فعالیت اعضاء و مدرک از نرم افزار کتابخانه
 • همکاری در آماده سازی کتاب ها
 • راهنمایی و آموزش مراجعان در جهت انجام جستجوی منابع از نرم افزار کتابخانه
 • مشارکت در امر وجین منابع
 • همکاری و هماهنگی در جهت برگزاری کارگاه های آموزشی
 • قفسه خوانی

 

 

 

خانم مریم شاکرزاده

سمت : مسئول میز امانت

 پست الکترونیک :  

شماره تماس: ۲۲۲۲۷۱۲۴     داخلی: 276

 

شرح وظایف: 

 • ارائه خدمات عضوگیری اعضاء
 • انجام فعالیت های امانت ، تمدید، تسویه
 • ارائه اطلاعات آماری از عملکرد فعالیت اعضاء و مدرک از نرم افزار کتابخانه
 • همکاری در آماده سازی کتاب ها
 • راهنمایی و آموزش مراجعان در جهت انجام جستجوی منابع از نرم افزار کتابخانه
 • مشارکت در امر وجین منابع
 • همکاری و هماهنگی در جهت برگزاری کارگاه های آموزشی
 • قفسه خوانی
Template settings