سرکار خانم فاطمه عبدی

 

سمت :  سرپرست  کتابخانه
تحصیلات: کارشناس ارشد اطلاع رسانی پزشکی 
سمت : مسئول  کتابخانه
پست الکترونیک :  abdi.Fiums.ac.ir
شماه تماس: ۲۲۲۲۷۱۲۴     داخلی: ۲۷۵

 

شرح وظایف :

 •  نظارت و ارزیابی سیستماتیک فعالیت های روزمره کتابخانه
 • نظارت بر عملیات فهرست نویسی کتابهای فارسی و لاتین
 • مدیریت و هماهنگی در برگزاری کارگاه های آموزشی
 • تهیه محتوا و روزآمد سازی وب سایت کتابخانه
 • پیگیری و ارسال نامه های کتابخانه ها و مراکز
 • گردآوری اطلاعات جهت پشتیبانی از تصمیم گیری مدیران
 • برنامه ریزی توسعه خدمات کتابخانه
 • تحلیل داده های آماری بخش امانت
 • آماده سازی کتابخانه برای چالش های آینده
 • بررسی نیاز سنجی گروه های آموزشی و کاربران در امر  تهیه و خرید منابع جدید

 

 

 

سرکار خانم فاطمه  خباز

 

سمت : مسئول نشریات و پایان نامه ها
تحصیلات: کارشناس ارشد اطلاع رسانی پزشکی
پست الکترونیک:   khabaz.Fiums.ac.ir
شماه تماس: ۲۲۲۲۷۱۲۴     داخلی: ۲۷
۴

 

شرح وظایف :

 • فهرست نویسی کتابهای لاتین و فارسی مطابق با استانداردهای فهرست نویسی کتابخانه ملی کنگره  LC  و کتابخانه پزشکی    NLM
 • ثبت و مهر کتاب های جدید و ورود  اطلاعات پایان نامه 
 • آماده سازی منابع جهت ورود در مخزن کتابخانه
 • آموزش کاربران در انجام جستجوی مقاله و کتاب
 • گزینش منابع اطلاعاتی جدید در امر نیاز سجی گروه های آموزشی
 • مشارکت در فعالیت وجین
 • مشارکت در جهت برگزاری کارگاه های آموزشی
 • برطرف نمودن مشکلات نرم افزار کتابخانه

 

 

 

جناب آقای وحید رازانی

سمت : مسئول میز امانت
تحصیلات: کارشناس برنامه ریزی آموزشی

 پست الکترونیک :  amoeirazani.viums.ac.ir 

شماره تماس: ۲۲۲۲۷۱۲۴     داخلی: ۲۷۳

 

شرح وظایف: 

 • ارائه خدمات عضوگیری اعضاء
 • انجام فعالیت های امانت ، تمدید، تسویه
 • ارائه اطلاعات آماری از عملکرد فعالیت اعضاء و مدرک از نرم افزار کتابخانه
 • همکاری در آماده سازی کتاب ها
 • راهنمایی و آموزش مراجعان در جهت انجام جستجوی منابع از نرم افزار کتابخانه
 • مشارکت در امر وجین منابع
 • همکاری و هماهنگی در جهت برگزاری کارگاه های آموزشی
 • قفسه خوانی
Template settings