اعتبار بخشی دانشکده علوم توانبخشی

مدیریت امکانات موجود و ارتقاء مؤسسه در راستای نیل به اهداف عالی آن درنتیجه انجام اعتباربخشی حاصل خواهد شد. اعتباربخشی، ارزیابی (فرایندی سیستماتیک برای تعیین ویژگی ها، معیارها یا اهداف مورد انتظار و گرد آوری اطلاعات از منابع مختلف، تفسیر و تحلیل آن به منظور درک وضعیت موجود)، پایش (مشاهده و نظارت منظم بر فعالیت های در حال اجرا در مراحل یا زمان های مختلف برای اطمینان از اینکه در دوره زمانی و بر طبق برنامه مشخص انجام می گیرند)، و تحلیل (شامل توصیف، تفسیر، تبیین اطلاعات و مدلسازی) عملکرد یک مؤسسه جهت دست‌یابی به اهداف تعیین شده است. اعتباربخشی به عنوان یکی از مؤثرترین الگوهای بسته های تحول و نو آوری مورد تاکید قرار گرفته است.

اعتباربخشی، تنها به سنجش وضعیت  استاندارد نمی پردازد، بلکه دارای ابعاد تحلیلی، مشاوره ای و بهبود فرایندهای مؤسسه  می باشد. فرآیند اعتباربخشی از انواع فرآیندهای تضمین کیفیت، مبتنی بر خود ارزیابی، ارزیابی همتایان به منظور پاسخگویی به مردم و بهبود فرآیندهای دانشگاهی است. اعتباربخشی ضمن کمک به دانشجویان آتی در انتخاب یک دانشگاه با کیفیت، کمک به کارفرمایان در انتخاب فارغ التحصیلان خوب تربیت شده و فراهم کردن ابزاری ساختمند برای دانشگاه جهت ارزیابی، پایش و بهبود کیفیت؛ همچنین راهی برای مدیریت تغییر از طریق ارزیابی مداوم، برنامه ریزی، پیاده سازی، پایش و ارزیابی های مجدد فراهم نموده و به افزایش افتخار و شهرت دانشکده و دانشگاه در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی کمک بسیار خواهد نمود.

واحد اعتبار بخشی دانشکده علوم توانبخشی از سال 1394   در خصوص اجرایی نمودن بهینه برنامه عملیاتی دانشکده علوم توانبخشی شکل گرفت و از سال ۱۳۹۷ با توجه به تاکید دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت اعتبار بخشی موسسه ای، برای بهبود استانداردهای خود، کمیته اعتباربخشی شکل گرفت و به صورت جدی به کار خود ادامه می دهد.


Template settings