مهندس مریم جهانیان

سمت:  کارشناس مجله  

تحصیلات :کارشناسی ارشد

تلفن داخلی :   ۲۲۲۲۲۸۰۵۱ -  247

شرح وظایف :

  • بررسی مقالات رسیده به سایت نشریه  ،انجام مکاتبات مربوطه و پیگیری فرایند بررسی تا مرحله چاپ مقاله
  •  بروز رسانی اطلاعات سایت مجله دانشکده 
  • کمک به ارتقا کمی و کیفی نشریه
  •    هماهنگی با شرکت جهت تسهیل امور چاپ مقالات
Template settings