معرفی معاونت دانشجویی فرهنگی

 

معاونت دانشجویی فرهنگی در کنار فراهم نمودن زمینه تحقق رسالت اصلی دانشگاه در عرصه های آموزش و پژوهش، رسالت سوم دانشگاه یعنی فرهنگ سازی برای ورود موفقیت آمیز دانشجوی خرد ورز، متفکر و علاقمند به حرفه  به جامعه پس از اتمام دوره تحصیلی را به عهده دارد. افزایش سطح آگاهی و مشارکت دانشجویان در فعالیت های علمی و فرهنگی و بهره گیری از توان دانشجویان، حمایت از دانشجویان فعال، نخبه و اندیشمند و ارتقای کارکنان در زمینه های فرهنگی،  اخلاقی و در مسیر دانایی محوری از دیگر اهداف مورد نظر حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده توانبخشی است.

 فعالیت های معاونت دانشجویی فرهنگی در حوزه امور دانشجویی و حوزه فرهنگی به صورت متمرکز در دانشگاه صورت می گیرد و فعالیت های این معاونت در دانشکده در این دو حوزه به امور زیر خلاصه می شود :
الف : امور دانشجویی

ب : امور فرهنگی

پست الکترونیک:   student_rehab_iums@yahoo.com

 

محورهای فعالیت:

 • برنامه ریزی جهت حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم (تقویت مهارت های نوآوری و کار آفرینی(
 • برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه فرهنگ و اخلاق حرفه ای
 • برنامه ریزی جهت گسترش ارزش های فرهنگی  در سطح دانشکده
 • حمایت از استعدادهای دانشجویان درامور فرهنگی و دانشجویی
 • بسترسازی برای شکوفائی استعدادهای فرهنگی دانشجویان
 • مشارکت در اجرای برنامه های مختلف فرهنگی با نهادهای متولی امور فرهنگی دانشگاه
 • ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز و موسسات و نهادهای فرهنگی
 • جذب حمایت های مادی و معنوی مردمی در حوزه دانشجویی و فرهنگی
 • تقدیر از دانشجویان فعال فرهنگی و هنری
 • برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی
 • کمک به بهبود امور رفاهی دانشجویان
 • برگزاری مراسم مذهبی، فرهنگی و  فوق برنامه به مناسبت های مختلف
 • حمایت و تشویق پژوهش های فرهنگی اعضاء هیئت علمی و دانشجویی
 • تشکیل جلسات شوراهای مرتبط و پیگیری عملیاتی شدن مصوبات آن
 • پیگیری ارائه کلیه تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان
 • برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشکده
 • حمایت از انجمن های علمی دانشجویی
 • برگزاری کارگاه ها، سخنرانی های مرتبط با سلامت روان و اخلاق حرفه ای

 

Template settings