ریاست

   
آقای دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
 
                       
 
   
پست الکترونیک:  ebrahimitakamjani.eiums.ac.ir
 
 رشته تحصیلی:  دکترای تخصصی فیزیوتراپی
 
 پست سازمانی:  رئیس دانشکده
 
 
 

 

خانم طاهره شاهرخی
 
شماره تلفن                                                    ۲۲۲۲۹۰۸۶-۲۲۲۲۹۰۸۷
شماره داخلی ۱۰۳
پست سازمانی مسئول دفتر ریاست
 
 

سرپرست معاونت امور مالی اداری


 
آقای استاد علی قربانی
پست الکترونیک ghorbani.aiums.ac.ir
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱
شماره داخلی ۱۰۷-۱۰۳
رشته تحصیلی گفتار درمانی

معاونت آموزشی


 

 
 
آقای دکتر رضا صالحی
پست الکترونیک Salehi.reiums.ac.ir
شماره تلفن ۲۲۲۲۲۰۵۹
شماره داخلی ۱۶۳
پست سازمانی معاون آموزشی
 
 
 
خانم دکتر سیده زهرا نهاردانی
پست الکترونیک zahra_nahardaniyahoo.com
شماره تلفن ۲۲۲۲۲۰۵۹
شماره داخلی ۱۶۴
پست سازمانی رئیس اداره آموزش

معاونت پژوهشی


 
خانم دکتر افسون حسنی مهربان
پست الکترونیک mehraban.aiums.ac.ir
شماره تلفن ۲۲۲۲۲۰۵۹
شماره داخلی ۲۴۴
پست سازمانی معاون پژوهشی
 
 
 
خانم پرتو بخت مینو
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۲۲۲۵۸۷۶۹ مستقیم
شماره داخلی ۱۶۷
پست سازمانی کارشناس معاونت پژوهشی
 
 
خانم اعظم بیات
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۲۲۲۵۸۷۶۹ مستقیم
شماره داخلی ۲۴۶
پست سازمانی کارشناس معاون پژوهشی
 
 
 
 
خانم فاطمه عبدی
پست الکترونیک abdi۱۳۸۶gmail.com
شماره تلفن ۲۲۲۲۷۱۲۴
شماره داخلی ۲۷۵
رشته تحصیلی کارشناس ارشد اطلاع رسانی پزشکی
پست سازمانی مسئول کتابخانه
 
 
خانم فاطمه خباز
پست الکترونیک khabaz.Fiums.ac.ir
شماره تلفن ۲۲۲۲۷۱۲۴
شماره داخلی ۲۷۴
رشته تحصیلی کارشناس ارشد اطلاع رسانی پزشکی
پست سازمانی مسئول نشریات و پایان نامه 
 
 
آقای وحید رازانی
پست الکترونیک amoeirazani.viums.ac.ir
شماره تلفن ۲۲۲۲۷۱۲۴
شماره داخلی ۲۷۳
رشته تحصیلی کارشناس برنامه ریزی آموزشی
پست سازمانی مسئول میز امانت

معاونت دانشجوئی فرهنگی


 
خانم معصومه روزبهانی
پست الکترونیک rouzbahani.miums.ac.ir
شماره تلفن ۲۲۲۶۹۶۰۶
رشته تحصیلی گفتار درمانی
پست سازمانی معاون دانشجویی و فرهنگی
 
 
خانم مهناز وزیریان جعفری
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱-۲ - ۲۲۲۶۹۶۰۶ مستقیم
شماره داخلی ۲۱۹
پست سازمانی کارشناس دانشجویی و فرهنگی
 
 
خانم زهره کفیل
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱-۲ - ۲۲۲۶۹۶۰۶ مستقیم
شماره داخلی ۲۱۰
پست سازمانی کارشناس دانشجویی و فرهنگی

حراست


 
 
آقای شاهین بخشی زاده
شماره تلفن ۲۲۲۲۲۰۵۹
شماره داخلی ۳۴۹
پست سازمانی مسئول حراست

روابط عمومی


 
 
خانم زهرا بدری
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۲-۲۲۲۲۸۰۵۱
شماره داخلی ۴۱۹
رشته تحصیلی روابط عمومی گرایش رسانه
پست سازمانی مسئول روابط عمومی- وب سایت

فناوری اطلاعات


 
 
 
 
خانم مهندس سمیه هاشمی
شماره داخلی 178
پست سازمانی مسئول فناوری اطلاعات

 


امواراداری و عمومی

 
 
 
 
خانم راضیه بذرگر خانیکی
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱
شماره داخلی ۲۳۸
پست سازمانی رئیس امور اداری
 
 
 
 
خانم فرشته مردانی
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱
شماره داخلی ۲۴۰
پست سازمانی کارشناس امور اداری
 
 
 
خانم مهدیه حسنی اسطلخی
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱
شماره داخلی ۲۴۱
پست سازمانی کارشناس امور اداری
 
آقای سید احمد حجازی
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱
شماره داخلی ۱۵۰-۲۸۶
پست سازمانی مسئول تاسیسات -مسئول خدمات
 
آقای مرتضی تیموری
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱
شماره داخلی ۲۴۲
پست سازمانی راننده - نامه رسان

امورمالی


 
 
آقای حسین عجم اکرامی
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱
شماره داخلی ۲۳۲
پست سازمانی رئیس امور مالی
 
 
 
 
آقای علی کرمی
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۲۲۲۲۹۰۹۲ مستقیم
شماره داخلی ۲۳۶
پست سازمانی کارشناس دریافت و پرداخت
 
 
 
   
 
 
آقای سعید موذن
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۲۲۲۲۹۰۹۲ مستقیم
شماره داخلی ۲۳۱
پست سازمانی امین اموال و بایگانی اسناد حسابداری
 
 
 
خانم سمیه جراحی
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۲۲۲۲۹۰۹۲ مستقیم
شماره داخلی ۲۳۰
پست سازمانی کارشناس رسیدگی به اسناد
 
آقای محمد جواد رضایی
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱
شماره داخلی ۲۳۵
پست سازمانی کارپرداز
 
خانم منصوره باقری نوری
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱
شماره داخلی ۲۳۴
پست سازمانی صندوقدار
 

آقای علی اکبر حلاج رضا پور

شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱
شماره داخلی ۲۳۷
پست سازمانی انبار دار

 

Template settings