آقای دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
              
پست الکترونیک:  ebrahimitakamjani.eiums.ac.ir
 
 رشته تحصیلی:  دکترای تخصصی فیزیوتراپی
 
 پست سازمانی:  رئیس دانشکده
 
 
 

 

خانم طاهره شاهرخی
 
شماره تلفن                                                    ۲۲۲۲۹۰۸۶-۲۲۲۲۹۰۸۷
شماره داخلی ۱۰۳
پست سازمانی مسئول دفتر ریاست
 
 

سرپرست معاونت امور مالی اداری


 
آقای دکتر حسن حدادزاده نیری 
پست الکترونیک haddadzadeniri.h iums. ac. ir
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱
شماره داخلی ۱۰۷-۱۰۳
رشته تحصیلی شنوایی شناسی

معاونت آموزشی


 

 
 
آقای دکتر رضا صالحی
پست الکترونیک Salehi.reiums.ac.ir
شماره تلفن ۲۲۲۲۲۰۵۹
شماره داخلی ۱۶۳
پست سازمانی معاون آموزشی
 
 
 
 
خانم دکتر بهنوش وثاقی قراملکی
 
پست الکترونیک                                vasaghi.b@iums.ac.ir
 
شماره تلفن                                       ۲۲۲۲۲۰۵۹
 
شماره داخلی                                          ۱۶۴
 
پست سازمانی                                 رئیس اداره آموزش                    
 

 
دفتر توسعه آموزش(EDO)

 
 
خانم دکتر سیده زهرا نهاردانی
پست الکترونیک zahra_nahardaniyahoo.com
شماره تلفن ۲۲۲۲۲۰۵۹
شماره داخلی 168
پست سازمانی مدیر دفتر توسعه آموزش(EDO)

معاونت پژوهشی


 
خانم دکتر افسون حسنی مهربان
پست الکترونیک mehraban.aiums.ac.ir
شماره تلفن ۲۲۲۲۲۰۵۹
شماره داخلی ۲۴۴
پست سازمانی معاون پژوهشی
 
 
 
خانم پرتو بخت مینو
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۲۲۲۵۸۷۶۹ مستقیم
شماره داخلی ۱۶۷
پست سازمانی کارشناس معاونت پژوهشی
 
 
خانم اعظم بیات
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۲۲۲۵۸۷۶۹ مستقیم
شماره داخلی ۲۴۶
پست سازمانی کارشناس معاون پژوهشی
 
 
 
 
خانم فاطمه خباز
پست الکترونیک khabaz.Fiums.ac.ir
شماره تلفن ۲۲۲۲۷۱۲۴
شماره داخلی 274
پست سازمانی مسئول نشریات و پایان نامه
 
 
 
 
 
آقای وحید رازانی
پست الکترونیک amoeirazani.viums.ac.ir
شماره تلفن ۲۲۲۲۷۱۲۴
شماره داخلی 273
پست سازمانی مسئول میز امانات
 
 
 
 

 

 

خانم مریم شاکرزاده

 

 پست الکترونیک    

 

شماره تماس                                                               ۲۲۲۲۷۱۲۴

 

  شماره داخلی                                                                 276

 

پست سازمانی                                                             مسئول میز امانت

 
 

معاونت دانشجوئی فرهنگی


 
خانم معصومه روزبهانی
پست الکترونیک rouzbahani.miums.ac.ir
شماره تلفن ۲۲۲۶۹۶۰۶
رشته تحصیلی شنوایی شناسی
پست سازمانی معاون دانشجویی و فرهنگی
 
 
خانم  ناهید بختیاری
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱-۲ - ۲۲۲۶۹۶۰۶ مستقیم
شماره داخلی ۲۱۹
پست سازمانی کارشناس دانشجویی و فرهنگی
 

حراست


 
 
آقای شاهین بخشی زاده
شماره تلفن ۲۲۲۲۲۰۵۹
شماره داخلی ۳۴۹
پست سازمانی مسئول حراست

روابط عمومی


 
 
خانم زهرا بدری
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۲-۲۲۲۲۸۰۵۱
شماره داخلی ۴۱۹
رشته تحصیلی روابط عمومی گرایش رسانه
پست سازمانی مسئول روابط عمومی- وب سایت

فناوری اطلاعات


 
 
 
 
خانم مهندس سمیه هاشمی
شماره داخلی 178
پست سازمانی مسئول فناوری اطلاعات

 


امواراداری و عمومی

 
 
 
 
خانم راضیه بذرگر خانیکی
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱
شماره داخلی ۲۳۸
پست سازمانی رئیس امور اداری
 
 
 
 
خانم فرشته مردانی
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱
شماره داخلی ۲۴۰
پست سازمانی کارشناس امور اداری
 
 
 
خانم مهدیه حسنی اسطلخی
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱
شماره داخلی ۲۴۱
پست سازمانی کارشناس امور اداری
 
آقای سید احمد حجازی
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱
شماره داخلی ۱۵۰-۲۸۶
پست سازمانی مسئول تاسیسات -مسئول خدمات
 
آقای مرتضی تیموری
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱
شماره داخلی ۲۴۲
پست سازمانی راننده - نامه رسان

امورمالی


 
آقای حسین عجم اکرامی
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱
شماره داخلی ۲۳۲
پست سازمانی رئیس امور مالی
 
 
 
آقای علی کرمی
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۲۲۲۲۹۰۹۲ مستقیم
شماره داخلی ۲۳۶
پست سازمانی کارشناس دریافت و پرداخت
 
 
   
 
آقای سعید موذن
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۲۲۲۲۹۰۹۲ مستقیم
شماره داخلی ۲۳۱
پست سازمانی امین اموال و بایگانی اسناد حسابداری
 
 
 
خانم سمیه جراحی
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۲۲۲۲۹۰۹۲ مستقیم
شماره داخلی ۲۳۰
پست سازمانی کارشناس رسیدگی به اسناد
 
 
 
خانم زهرا راوش
 
 شماره تلفن                                                                     مستقیم 22229092- 22228051
 
شماره داخلی                                                                              233
 
پست سازمانی                                                                       کارشناس حسابدار
 
 
 
آقای جواد محمد رضایی
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱
شماره داخلی ۲۳۵
پست سازمانی کارپرداز
 
خانم منصوره باقری نوری
شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱
شماره داخلی ۲۳۴
پست سازمانی صندوقدار
 

آقای علی اکبر حلاج رضا پور

شماره تلفن ۲۲۲۲۸۰۵۱
شماره داخلی ۲۳۷
پست سازمانی انبار دار

 

 

Template settings