دکتر فرنوش جاراللهی

دانشیار گروه شنوایی شناسی

دانشکده علوم توانبخشی- دانشگاه علوم پزشکی ایران

استاد پاسخگو برتر سال 1399- جشنواره وثوق

مؤسس و مسئول علمی نشست‌های گروهی حمایتی و سامانه‌های اجتماعی مرتبط

 

اسامی دانشجویان (مقطع کارشناسی) همکار در بخش اجرایی پاسخگویی اجتماعی

Template settings