معصومه روزبهانی

سمت : معاون دانشجویی فرهنگی

ایمیل : rouzbahani.miums.ac.ir
تلفن مستقیم:۲۲۲۶۹۶۰۶ 

تلفن داخلی :۵۲-۲۲۲۲۸۰۵۱ داخلی ۲۱۸-۴۱۰

Template settings