دکتر رضا صالحی

سمت: معاون آموزشی

دکترای تخصصی (PhD) / فیزیوتراپی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیک:

Salehi.reiums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۱۶۳

 

 شرح وظایف معاونت آموزشی

 


 

 

 

دکتر بهنوش وثاقی

سمت: رئیس امور خدمات آموزشی

دکترای تخصصی فیزیولوژی

پست الکترونیک:

vasaghi.b@iums.ac.ir

 تلفن:۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۱۶۴

 

  شرح وظایف و اختیارات رئیس امور خدمات آموزشی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

معصومه شیخ سفلی

سمت: مسئول دفتر معاونت آموزش

تلفن مستقیم : ۲۲۲۶۹۶۰۹

تلفن :۲۲۲۲۸۰۵۱   داخلی ۱۶۳   

  شرح وظایف مسئول دفتر معاونت آموزشی

Template settings