دکتر رضا صالحی

سمت: معاون آموزشی

دکترای تخصصی (PhD) / فیزیوتراپی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیک:

Salehi.reiums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۱۶۳

 

شرح وظایف معاونت آموزشی

 • مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولان ذیربط.
 • تشکیل شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی.
 • نظارت بر تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده.
 • نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی از طریق مدیریت نظارت و ارزیابی دانشکده.
 • تدوین و پیشنهاد اصول اجرائی امور آموزش.
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه.
 • ابلاغ کلیه مصوبات مربوط به شورای هیات رئیسه وهمچنین مقررات وآئین نامه های ابلاغی ازسوی ریاست دانشکده به حوزه های ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آنها.
 • برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذیربط.
 • ارائه پیشنهاد بعنوان دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت آموزش جهت طرح در شورای هیات رئیسه برای تصویب.
 • پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشکده.
 • برنامه ریزی گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشکده.
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی و دوره های تخصصی دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیات رئیسه.
 • ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و انعکاس آن به ریاست دانشکده و اعلام نتیجه به کمیته پایش.
 • انجام امور مربوط به بورسیه ها، فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی آنها با همکاری معاونت آموزشی و پژوهشی.
 • توزیع و تخصیص بورس هایی که به اعضای هیات علمی و دانش آموختگان ممتاز تعلق می گیرد.
 • اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و تخصصی.
 • همکاری با سایر معاونت ها به منظور حسن اجرای برنامه های معاونت.
 • اهتمام به برگزاری دوره های توانمند سازی ودانش افزایی.
 • سازماندهی واستقرار روش های سنجش وارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی و دانشجویان و برنامه ریزی به منظور رفع کاستی ها ونواقص از طریق گروه های آموزشی.
 • مکاتبه با منطقه و سازمان مرکزی دانشگاه در خصوص دانشجویان مشروطی واخراجی و اخذ مجوزهای لازم.
 • اقدام در خصوص نمره و رتبه دانشجویان انتقالی ورودی های قدیم و اصلاح مشخصات باهماهنگی مرکز آزمون.
 • اقدام در خصوص دانشجویان اتباع خارجی و هماهنگی با امور بین الملل دانشگاه و استانداردهای مربوطه.
 • صدور گواهی اشتغال و خروجی از کشوربرای دانشجویان مشمول.
 • تشکیل کمیته های ترفیع، ارتقا و انتظامی اعضای هیات علمی.
 • تشکیل کمیسیون موارد خاص آموزشی.
 • طراحی فرآیند صحیح پذیرش اعضای هیات علمی.
 • پاسخ به استعلام کلیه موسسات و ارگان ها در خصوص اعضای هیئت علمی و دانشجویان.

 

 

 

دکتر بهنوش وثاقی

سمت: رییس اداره آموزش

پست الکترونیک:

vasaghi.b@iums.ac.ir

 تلفن:۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۱۶۴

 

شرح وظایف و اختیارات مدیر خدمات آموزشی

 • برنامه ریزی و بهره وری مطلوب از امکانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشکده.
 • هماهنگ ساختن فعالیت های آموزشی دانشکده در رشته ها و گرایش های مختلف با همکاری مدیران آموزشی گروه ها.
 •  نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پیشنهادات گروه ها نسبت به متون و محتوای دروس بر اساس برنامه ها و سرفصل های مصوب.
 •  بررسی و ارزیابی متون درسی اساتید به منظور اطمینان از انطباق آنها با برنامه ها و سر فصل های مصوب.
 •  تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و واحدهای درسی مورد نیاز برای تدریس در هر رشته تحصیلی در محدوده مقررات.
 •  بررسی و ارائه واحدهای اختیاری و تعیین محتوای آنها با توجه به آخرین پیشرفت های علمی برای ارائه به مراجع ذی صلاح جهت تصویب.
 •  بررسی درخواست گروه ها برای ایجاد رشته یا گروه های جدید.
 •  همکاری با واحدهای ذی ربط جهت برگزاری کارگاه های آموزشی برای پرسنل شاغل در بخش های آموزشی دانشکده.
 •  ارسال فرم های اعلام ظرفیت گروه ها و بررسی ظرفیت های اعلام شده از سوی گروه ها و تطابق با آئین نامه های مصوب موجود.
 •  همکاری در تدوین آئین نامه های اجرائی مربوط به حوزه معاونت آموزشی دانشکده.
 •  تهیه، تدوین و ارسال گزارشات مربوط به حوزه اداره خدمات آموزشی به مراجع ذیربط.
 •  تدوین، برنامه ریزی و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزشی دانشکده.
 •  تهیه، تنظیم و نگهداری برنامه های مصوب آموزشی دانشجویان و تدوین جزوات مقررات و معرفی دوره های آموزشی دانشکده.
 •  ارسال تقویم دانشگاهی و نظارت بر تنظیم برنامه های هفتگی و امتحانی دروس دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای دانشکده.
 •  نظارت بر حسن اجرای آئین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذیربط.
 •  رسیدگی به مشکلات دانشجویان در تمامی مقاطع و برآورد نارسائی های آئین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاون آموزشی دانشکده.
 •  همکاری با مسئولین دانشکده و وزارتخانه در خصوص برگزاری امتحانات.
 •  نظارت بر اجرای آئین نامه های انتقال و مهمانی دانشجویان.
 •  استفاده از آمار و اطلاعات جهت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی دانشجویان جدیدالورود و دانش آموختگان دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا.
 •  نظرخواهی از گروه ها در خصوص تغییرات برنامه های آموزشی.
 •  پاسخگویی به سئوالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی.
 •  دریافت لیست پذیرفته شدگان از مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
 •  اعمال دستورالعمل های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر ترم.
 •  انجام امور ثبت نام دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی بر اساس آئین نامه ها.
 •  همکاری با گروه های آموزشی دانشکده در تهیه برنامه های هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کد دروس.
 •  انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس.
 • ابلاغ برنامه های امتحانی بر طبق تصمیمات متخذه به گروه های آموزشی و نظارت بر اجرای امتحانات پایان ترم.
 •  دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و بررسی آن به منظور تعیین حدنصاب غیبت ها و تعیین اجازه شرکت در آزمون پایان ترم.
 •   کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانشجویان در جهت رعایت تقسیم بندی دروس تعیین شده، کنترل نمرات و اعمال آیین نامه های مربوطه.
 •  صدور گواهی های موقت دانش آموختگان.
 •  تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر ترم و ارائه آن به مسئولین ذیربط.
 •  حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان.
 •  دریافت کد استادی برای اساتید داخلی و مدعو دانشکده.
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معصومه شیخ سفلی

سمت: مسئول دفتر معاونت آموزش

تلفن مستقیم : ۲۲۲۶۹۶۰۹

تلفن :۲۲۲۲۸۰۵۱   داخلی ۱۶۳   

 

شرح وظایف مسئول دفتر معاونت آموزشی

 • دریافت دستورات لازم از رئیس مربوطه
 • پاسخ گوئی به تلفن های داخلی و خارج از دانشکده
 • تنظیم روزانه برنامه ملاقات ها و جلسات
 • پاسخ گوئی به مراجعین
 • تایپ کلیه مکاتبات
 • انجام زیراکس های فوری دفتر
 • درخواست وسایل مورد نیاز دفتر از معاونت اداری و مالی
 • مسئول دبیرخانه اداره آموزش
 • پیگیری کلیه نامه های ارسالی به واحدهای مختلف جهت عودت به موقع و بازخورد لازم
 • تحویل کارهای روزانه از دبیرخانه جهت امضاء سپس تفکیک و عودت به دبیرخانه
 • تحویل کارهای روزانه از اداره آموزش جهت امضاء، سپس تفکیک و عودت به دبیرخانه
 • هماهنگی زمان تشکیل کلیه جلسات آموزشی با معاون آموزشی و رئیس اداره آموزش، و اطلاع رسانی آن به
 • اعضای جلسه و دبیر جلسات آموزش
 • دریافت صورتجلسه تأیید شده از سوی معاونت آموزشی و ارسال آن برای دریافت امضاء حاضرین در جلسه
 • ارسال صورت جلسه تایپی و تائید شده شورای آموزشی برای اعضاء در سیستم اتوماسیون (پس از امضاء اعضاء)
 • پی گیری گزارش ساعت کاری ماهیانه اعضاء هیات علمی و کارکنان آموزش، و ارسال آن به معاونت اداری و مالی
 • بایگانی نامه ها و بررسی کارهای در دست پیگیری جهت هفته آینده در پایان هفته
 • پیگیری درخواست مدیران گروه ها در مواقع مربوطه
 • تهیه و تایپ تقدیرنامه در موقع مقرر
 • تهیه لوح برای برگزیدگان در مناسبت های مرتبط با حوزه آموزش
 • برقراری ارتباط با اداره آموزش و پی گیری موارد مربوطه
 • تهیه پیشنویس ابلاغ اساتید مشاور در شروع هر نیمسال تحصیلی در کلیه مقاطع تحصیلی
 • تهیه پیشنویس ابلاغ انتخاب های داخل دانشکده
 • راهنمایی دانشجو برای دریافت امضاء از معاونت آموزشی و ممهور نمودن آن، و ارجاع دانشجو به دبیرخانه جهت    

  

Template settings