دکتر بهنام حاجی آقایی ( ارتوز و پروتز )

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس : پروتزهای اندام فوقانی و تحتانی، ارتوز
ایمیل : hajiaghaei.b@iums.ac.ir
تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی:۲۵۳

   

 

دکتر پیام نبوتی ( بینایی سنجی )

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس: اپتومتری کودکان و دید دو چشمی، ویژن تراپی، اپیدمیولوژی اختلالات بینایی و بیماری های چشمی،
سیستم های تصویربرداری چشم
ایمیل:   nabovati.p@iums.ac.ir
تلفن داخلی:  ۲۲۲۲۲۰۵۹-  ۲۱۹

 

   

دکتر اکرم پوربخت ( شنوایی شناسی )

مرتبه علمی: استاد
زمینه تدریس: نروساینس، شنوایی و تعادل، مطالعات تجربی
ایمیل : Pourbakht.aiums.ac.ir
تلفن :۲۲۲۵۰۵۴۱ داخلی ۴۰۸

   

دکتر لاله لاجوردی(کاردرمانی)

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس: کاردرمانی در بیماریهای جسمانی، اسپلینت، اندازه گیری و ارزیابی عضلانی،کاردرمانی مبتنی بر شواهد، مدلهای کاردرمانی، پرسشنامه و آزمون در کاردرمانی، آنالیز فعالیت، کینزیولوژی، مبانی کاردرمانی
ایمیل : lajevardi.liums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۸۱

   

دکتر مهدی دادگو (فیزیوتراپی)

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس : فیزیولوژی و پاتولوژی دستگاه عصبی-عضلانی، تمرین درمانی، بیومکانیک کار، فیزیوتراپی در بیماریهای عصبی-عضلانی، فیزیوتراپی در جراحی،EBM، ارگونومی، کنترل حرکت
ایمیل : dadgoo.miums.ac.ir
تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۵۱

   

دکتر ناهید جلیله وند(گفتاردرمانی)

 

مرتبه علمی: دانشیار


زمینه تدریس : رشد گفتار و زبان، اختلالات تولید، زبان پرشی


ایمیل : jalilevand.niums.ac.ir


تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۱۵۳

   

دکتر بهنوش وثاقی قراملکی (علوم پایه توانبخشی)

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس : کارشناسی: فیزیولوژی عمومی، فیزیولوژی عصب و عضله، فیزیوتراپی در بیماری های قلبی و تنفسی،رادیولوژی، رادیولوژی سر و گردن، فارماکولوژی، بافت شناسی عمومی،

آسیب شناسی عمومی کارشناسی ارشد: فیزیولوژی پیشترفته عصبی. دکتری: فیزیولوژی پیشترفته با تاکید بر سیستم گفتاری، فیزیولوژی
پیشترفته عصب و عضله، فارماکولوژی  
ایمیل :vasaghi.biums.ac.ir
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۳۵۹

   

 دکتر محمد کمالی (مدیریت توانبخشی)

مرتبه علمی: استاد
زمینه تدریس : رویکردهای خدمات توانبخشی، جامعه شناسی توانبخشی،روش تحقیق در علوم توانبخشی، اصول و مبانی توانبخشی
ایمیل : kamali.moiums.ac.ir
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۱۸۳

 

Template settings