شرح وظایف کمیته اعتباربخشی:

  • پیگیری ارسال برنامه های عملیاتی سالانه بخش های مختلف دانشکده در فروردین ماه هر سال
  • پیگیری ارسال برنامه استراتژیک اصلاح شده دانشکده  هر 5 سال یک بار در راستای برنامه های دانشگاه و وزارت بهداشت درمان
  • راهنمایی های لازم جهت تکمیل فرم ها و ارائه مستندات شاخص های اعتباربخشی در حوزه های مختلف
  • تهیه و ارائه گزارش از تکمیل مستندات شاخص های اعتباربخشی به ریاست دانشکده و معاونت ها
  • تدوین چک لیست های ارزیابی مستندات جهت سهولت در انجام پایش
  • پایش اطلاعات هر شش ماه یک بار و تحلیل نقاط قوت و ضعف بخش های مختلف دانشکده و ارائه بازخورد
  • برگزاری مرتب جلسات کمیته در ابتدای هر فصل ویا زودتر برحسب ضرورت
Template settings