طاهره بیدمشکی

سمت : کارشناس سرپرستی دروس

تلفن  داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۱۷۲                                        

               

شرح وظایف مسئول سرپرستی دروس

 • حضور در اول وقت اداری (قبل از ساعت ۸ صبح وقبل ازشروع کلاس ها) آماده کردن پکیج کلاس ها ،شامل: (کنترل سیستم ها-ماژیک - تخته پاک کن )جهت تحویل به نماینده های دانشجویی به همراه کلید کلاس وسیستم و اخذ آنها پس از اتمام کلاس
 • آماده کردن پوشه های درسی جهت تحویل به اساتید و اخذ آنها پس از اتمام کلاس
 • گذاشتن فرم تشکیل کلاس ها و برگه های دستی حضور وغیاب درپوشه ها در شروع ترم
 • گذاشتن لیست های کامپیوتری حضور وغیاب پس از انتخاب واحد در شروع ترم
 • گذاشتن لیست های کامپیوتری حضور وغیاب پس از حذف و اضافه در شوع ترم
 • نصب برنامه های کلاسی و تقویم دانشگاهی روی برد هر رشته در شروع ترم
 • اخذ شماره تماس اساتید و نمایندگان دانشجویی جهت برقراری ارتباط در طول ترم و گاها" اخذ شماره هایی که تغییر میکند و یا در صورت تغییر نماینده
 • چک کردن اتوماسیون در هر روز و بررسی نامه های دریافتی – ارسال نامه های واحد سرپرستی دروس
 • نظارت بر امور کلاسها دربین ساعت اداری ( اطلاع تخلیه کلاس از دانشجو و خاموش بودن - قفل بودن درب کمد سیستمها و درب کلاس) در صورت لزوم
 • پاسخگویی به ارباب رجوع حضوری و تلفنی (اساتید – دانشجویان – کارمندان) به تعداد بسیار زیاد در طول  ساعت اداری
 • تماس با اساتیدی که در ساعت مقرر سر کلاس ها حضور ندارند به جهت یاداوری
 • نصب اطلاعیه در هر روز اعم از: اطلاعیه های آموزش- اطلاع رسانی دانشجویان از نامه های دانشگاه و قسمتهای مختلف دانشکده و پیگیری از لیست حضور و غیاب در مورد دانشجویان مذکور و  نصب اطلاعیه کلاسهای جبرانی و یا عدم تشکیل یا تغییر ساعت کلاسها
 • دادن درخواست های قسمت سرپرستی دروس جهت تهیه لوازم کسریهای واحد  و پیگیری آن
 • همکاری با واحد حق التدریس تحویل و عودت برگه های حق التدریس اساتید در ۳ نوبت
 • همکاری با واحد توسعه در ۲ نوبت تحویل و عودت پاسخنامه امتحانات تستی و فرم طرح درس اساتید
 • همکاری با واحد امتحانات تحویل پاکت جهت طرح سوال
 • تشکیل کلاسهای جبرانی پس از تایید نامه از طرف معاونت آموزشی و حراست دانشکده و هماهنگی با واحد نگهبانی جهت تشکیل کلاس پس از ساعت اداری
 • بررسی پوشه های کلاسی برای اعلام حدنصاب رسیدن غیبت ها– محرومین چند بار در طول ترم
 • بررسی پوشه ها جهت حد نصاب رسیدن و حضور اساتید
 • اعلام حدنصاب غیبتها یک ماه ونیم پس از شروع ترم
 • اعلام محرومین قبل از تایید اساتید
 • اعلام محرومی پس از تایید اساتید
 • در صورت مراجعه دانشجو و درخواست مکرر برای بررسی غیبتهادر زمان مختلف غیر از اعلام حد نصاب و محرومین
 • همکاری در تشکیل امتحانات میان ترم با اساتید
 • نظارت بر  کارهای فرد خدماتی واحد
 • بررسی برنامه های درسی در زمان نزدیک به آخر ترم جهت عدم بروز اشکال در اجرای امتحانات با همکاری واحد برنامه ریزی و امتحانات
 • همکاری در زمان امتحانات ( مراقب جلسات امتحانی )
Template settings