رسالت:

این دانشکده به عنوان اولین دانشکده پیشرو در تاسیس رشته های مختلف توانبخشی در کل کشور در صدد است تا انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی در حوزه های مختلف توانبخشی را تسهیل و تلاش می کند علاوه بر تولیدات علمی و ترویج علم و فناوری، به تربیت نیروی پژوهشی متعهد و کارآمد درحوزه های تخصصی توانبخشی بپردازد.

چشم انداز:

معاونت پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی برآن است که با بهره گیری از سرمایه های انسانی، امکانات پژوهشی وهمکاریهای بین رشته ای در تولید علم، توسعه تجهیزات و فناوریهای توانبخشی مطابق با استانداردهای جهانی در صدر دانشکده های کشور و منطقه قرار گیرد. 

اهداف:

نهادینه کردن پژوهش در نظام ارائه خدمات توانبخشی

ارتقا کمی و کیفی پژوهشهای بنیادی و کاربردی

هدایت و کمک به اجرای پژوهشها درحوزه های مختلف توانبخشی

به روزرسانی و تطبیق پژوهش های توانبخشی با اولویتهای تحقیقاتی کشور

کمک به توسعه آزمایشگاها و منابع و امکانات فیزیکی توانبخشی

ایجاد و توسعه ارتباطهای بین بخشی با مراکز توانبخشی خارج از دانشگاه

کمک به انتشار و تولید محصولات پژوهشی

توسعه ارتباط با صنعت و ترجمان دانش

تقویت زیرساختهای علمی و اجرایی فن آوری

توسعه و تقویت پژوهشهای دانشجویی

بهبود دسترسی و ترغیب پژوهشگران در بکارگیری منابع اطلاعاتی معتبر علمی

ایجاد و توسعه خدمات پژوهشی، مشاوره ای و چاپ مقالات

حمایت از برگزاری دوره های کوتاه مدت جهت ارتقا توانمندیهای پژوهشی

حمایت از پایاین نامه های محصول محور توانبخشی مطابق نیاز جامعه

کمک به ارتقا شاخصهای پژوهشی اعضا هیات علمی و دانشکده

Template settings