رسالت: 

 

حوزه معاونت آموزشی دانشکده علوم توانبخشی در راستای رسالت دانشگاه مصمم است با بهره گیری از مدیریت استراتژیک، اصول صحیح برنامه ریزی و فراهم نمودن امکانات لازم برای رشد و بالندگی استعدادهای خلاق دانشجویان خود درجهت شکوفایی و تولید علم و پژوهش، و با تکیه بر هماهنگی درون بخشی، به تربیت دانش آموختگانی با انگیزه ، توانمند و پاسخگوی نیازهای جامعه بپردازد، تا به یکی از قطب های دانشکده ایی در دانشگاه علوم پزشکی ایران، و برتری دانشکده ایی در بین دانشکده های توانبخشی در سطح کشور، منطقه و جهان، تبدیل شود.

برنامه های عملیاتی گروه های آموزشی دانشکده با توجه به ابلاغ سیاست های کلی سلامت و در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی طراحی شده است. بندهایی از این ابلاغیه که با تاکید بیشتر در تدوین برنامه های عملیاتی مورد نظر بوده اند به شرح زیر می باشند:

1: ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی - ‌اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه.

1-1: ارتقاء نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران و تحول در محیط های علمی و دانشگاهی متناسب با ارزش های اسلامی، اخلاق پزشکی و آداب حرفه ای.

2-1: اولویت پیشگیری بر درمان

2-2: روز آمد نمودن برنامه های بهداشتی و درمانی

2-3: کاهش مخاطرات و آلودگی های تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی.

8-1: ترویج تصمیم ‌گیری و اقدام مبتنی بر یافته ‌های متقن و علمی در مراقبت ‌های سلامت، آموزش و خدمات با تدوین استانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوری ‌های سلامت، استقرار نظام سطح ‌بندی با اولویت خدمات ارتقاء سلامت و پیشگیری و ادغام آن ‌ها در نظام آموزش علوم پزشکی.

 

Template settings