طاهره شاهرخی

سمت : مسئول دفتر ریاست

 

 شرح وظایف :

نظم بخشی به موارد نیاز برای هماهنگی در اجرای امور جاری و دستورات مدیریت

دریافت نظرات و اطلاعات و خبررسانی به موقع با رعایت امانت به رئیس دانشکده

نظم بخشی به امور برای پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها

فراهم کردن امکانات انجام درخواستهای مراجعین بر حسب دستورات

اجرای موارد روتین و روزمره در پاسخگویی به مراجعین

انجام مکاتبات و نظم بخشی به نگهداری و دسترسی به سوابق آنها

تنظیم اوقات جلسات و خبررسانی درست و به موقع به اشخاص مربوط

برنامه ریزی ملاقات ها و اطلاع رسانی به موقع

 

تلفن : ۲۲۲۲۹۰۸۷-۲۲۲۲۹۰۸۶


تلفن داخلی :۱۰۳         

                                                                               
فاکس : ۲۲۲۲۰۹۴۶

Template settings