آقای شاهین بخشی زاده
شماره تلفن ۲۲۲۲۲۰۵۹
شماره داخلی ۳۴۹
پست سازمانی مسئول حراست
تنظیمات قالب