تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید شاه نظری، خیابان مددکاران، دانشکده علوم توانبخشی

صندوق پستی : ۴۳۹۱ - ۱۵۸۷۵

کدپستی :  ۱۳۴۸۷ - ۱۵۴۵۹ 

تلفن  :  ۲۲۲۲۲۰۵۹ - ۲۲۲۲۷۱۲۴

فکس : ۲۲۲۲۰۹۴۶

ایمیل :  rehab@iums.ac.ir

 

 

 

 

Template settings