افتخارات گروه شنوایی شناسی:

 

از جمله افتخارات گروه شنوایی شناسی دانشکده علوم توانبخشی  می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • اولین دانشکده علوم توانبخشی درایران
 • اولین دوره کارشناسی شنوایی شناسی در سطح کشور
 • اولین دوره کارشناسی ارشد شنوایی شناسی در سطح کشور
 • پیشرو در تاسیس دوره دکترای تخصصی شنوایی شناسی
 • سابقه برگزاری اولین همایش دانشجویی در سطح کشور
 • اولین کلینیک ارزیابی وتوانبخشی سیستم تعادل در سطح کشور در سال ۱۳۷۲
 • اولین کلینیک توانبخشی شنوایی برای افراد کم شنوا/ ناشنوا در سطح کشور درسال ۱۳۷۲
 • کلینیک توانبخشی آسیب¬های شنوایی مرکزی در سال ۱۳۸۹
 • اولین مرکزکالیبراسیون آکادمیک دستگا¬ه¬های شنوایی وارزیابی صنعتی در سطح کشور درسال ۱۳۶۸
 • اولین مرکز آکادمیک قالبگیری گوش درسطح کشور در سال ۱۳۷۱
 • مرکز الکتروفیزیولوژی شنوایی درسال ۱۳۶۸
 • اولین مرکزآزمایش¬های حیوانی درحیطه شنوایی وتعادل در سطح دانشکد¬ه¬های توانبخشی کشوردرسال ۱۳۸۹
 • تشکیل اولین گروه حمایتی- آموزشی از والدین دارای کودک کم/ نا شنوا در سال ۱۳۹۷ (سری اول این نشست ها در سال های ۱۳۸۲-۱۳۷۸)
 • راه اندازی اولین لابراتوآر تخصصی سمعک ایران در سال ۱۳۹۷
 • اولین آزمایشگاه نقشه برداری مغزی شنوایی در سال ۱۳۹۲
 • اجرای برنامه غربالگری و مداخله بهنگام شنوایی در بیمارستان  شهید اکبرآبادی از سال ۱۳۹۹
 • راه اندازی آزمایشگاه شنوایی و شناخت
Template settings