دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی

 

 

             

                  دکتر اسماعیل ابراهیمی  تکامجانی

                      رئیس کمیته اعتبار بخشی  

 

 

 

 

 

       

             

                       دکتر فرنوش جاراللهی 

                         مسئول اعتبار بخشی

 

 

 

 

                               

                         

                                  علی قربانی 

                         عضو کمیته اعتبار بخشی

 

 

               

 

 

                   

                             دکتر رضا صالحی 

                         عضو کمیته اعتبار بخشی

 

 

 

 

 

 

               

                   دکتر افسون حسنی مهربان

                    عضو کمیته اعتبار بخشی

 

 

 

 

 

                     

                          معصومه روزبهانی

                        عضو کمیته اعتبار بخشی

 

 

 

 

             

               

                  دکتر سیده زهرا نهاردانی 

                  عضو کمیته اعتبار بخشی

 

 

 

 

 

                   

                    راضیه بذرگر خانیکی

                   عضو کمیته اعتبار بخشی

 

 

 

 

               

 

                مهندس سمیه هاشمی                               

              عضو کمیته اعتبار بخشی  

 

 

 

 

              

 

                 سمیرا عبادی 

         کارشناس کمیته اعتبار بخشی

 

                                                                         

 

 

 

Template settings