دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی

 

 

             

                  دکتر اسماعیل ابراهیمی  تکامجانی

                      رئیس کمیته اعتبار بخشی  

 

 

 

 

 

       

             

                       دکتر فرنوش جاراللهی 

                         مسئول اعتبار بخشی

 

 

 

           

 

 

                         دکتر حسن حدادزاده نیری

                          عضو کمیته اعتبار بخشی

 

 

 

 

              

 

                   

                             دکتر رضا صالحی 

                         عضو کمیته اعتبار بخشی

 

 

 

 

 

 

               

                   دکتر افسون حسنی مهربان

                    عضو کمیته اعتبار بخشی

 

 

 

 

 

                     

                          معصومه روزبهانی

                        عضو کمیته اعتبار بخشی

 

 

 

 

 

                 دکتر بهنوش وثاقی قراملکی

                عضو کمیته اعتبار بخشی

 

 

 

 

 

                   

                    راضیه بذرگر خانیکی

                   عضو کمیته اعتبار بخشی

 

 

 

 

               

 

                مهندس سمیه هاشمی                               

              عضو کمیته اعتبار بخشی  

 

 

             

 

                             

                                        افشین  اباذری

                         کارشناس کمیته اعتبار بخشی

 

                                                                         

 

 

 

Template settings