معرفی:

حوزه فعالیت معاونت اداری و مالی دانشکده متولی برنامه ریزی و سیاست گذاری در خصوص نظام اداری مالی منابع انسانی در قالب قوانین و آئین نامه معاملاتی دانشگاه و اجرای قوانین و نظارت به ضوابط مالی و اداری می باشد.


ماموریت: 

با هدف ارتقاء کمی وکیفی در راستای اداره و اجرای هرچه بهتر فعالیت ها و رضایت همکاران این معاونت طیف وسیعی از فعالیت ها را در حوزه خود در بردارد که از رفاهیات کارکنان گرفته تا قراردادها، فضای سبز، پرداخت ها، تعهدات تعاملات با ادارات را شامل می شود.


چشم انداز:

 تبدیل معاونت اداری مالی به یکی از مهمترین معاونت های دانشکده که نبض کلیه فعالیت های اداری مالی را بر عهده داشته و در حل مسائل و مشکلات نقش بسزایی داشته باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دکتر حسن حدادزاده نیری

 
سمت :معاون اداری و مالی

پست الکترونیک : haddadzadeniri.h iums. ac. ir

تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۱۵۷-۱۰۳   
 
Template settings